chương trình đào tạo đại học

LỊCH THI HỌC KÌ I - 2015 - 2016: K64, K65

LỊCH THI HỌC KÌ I - 2015 - 2016
K64, K65
Thời gian có mặt K64 - GDCT (4 phòng) K64 - GDCD (2 phòng) K65 - GDCT (4 phòng) K65 - GDCD (2 phòng)
7h45- 28/12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD
9h15 - 28/12 Triết học Mác - Lênin Lịch sử văn minh thế giới
7h45- 30/12 Lịch sử các học thuyết kinh tế Hiến pháp và định chế chính trị ở Việt Nam
9h15 - 30/12 Logic học Logic học
7h45- 4/1 Tôn giáo học và những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng
Kinh tế học
9h15 - 4/1 Pháp luật học Lịch sử tư tưởng Việt Nam
07h45 - 6/1 Giáo dục dân số
9h15 - 6/1 Đạo đức học Đạo đức học
09h15 - 8/1 Giáo dục môi trường
KT. TRƯỞNG KHOA
P. TRƯỞNG KHOA
TS. PHẠM VIỆT THẮNG
Publish: 11/13/2015 - Views: 1369 - Lastest update: 11/13/2015 5:11:12 PM
Related