chương trình đào tạo đại học

THÔNG BÁO V/V THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

Số: 02/NVSP/LLCT-GDCD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/V THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG

 

Để nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên, đồng thời tham gia có hiệu quả trong kỳ thi NVSP cấp trường năm học 2016 - 2017, Ban Chủ nhiệm Khoa LLCT - GDCD thông báo thành lập các đội tuyển dự thi NVSP cấp trường như sau:

1.  Đội hiểu biết kiến thức sư phạm

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử ít nhất 1 thành viên tham gia.

GV phụ trách:           TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng – LSĐ (Nhóm trưởng)

            ThS. Vũ Thị Mỹ Hạnh – LSĐ

ThS. Nguyễn Thị Mai – KTCT

ThS. Phan Thanh Thanh - KTCT

2. Đội chế tạo đồ dùng dạy học

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia.

GV phụ trách:           ThS. Trần Trung Dũng – GDCD (Nhóm trưởng)

            ThS. Nguyễn Thị Nga – GDCD

            ThS. Mai Thị Tuyết – GDCD

            ThS. Nguyễn Quang Đức - GDPL

3. Đội thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia.

GV phụ trách:           ThS. Đào Thị Hà  - PPDH (Nhóm trưởng)

            ThS. Bùi Xuân Anh – GDCD

ThS. Hoàng Thị Thuận – GDPL

4. Đội xử lý tình huống sư phạm

Số lượng: Mỗi chi đoàn cử  ít nhất 1 thành viên tham gia).

GV phụ trách:           ThS. Nguyễn Lệ Thu – CNXHKH (Nhóm trưởng)

            TS. Trần Thanh Hương – LSĐ

            ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – GDPL

            ThS. Đoàn Thị Thoa - GDCD

5. Đội tài năng sư phạm

Số lượng: 24 sinh viên ( Các chi đoàn cử những thành viên có khả năng)

GV phụ trách:           TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng - CNXHKH (Nhóm trưởng)

                                    ThS. Bùi Thị Nhung – KTCT

            ThS. Hoàng Thị Thinh – KTCT

            ThS. Phạm Ngọc Trang – GDPL

 6. Đội viết và trình bày bảng

Số lượng: 5 sinh viên ( Các chi đoàn cử những thành viên có khả năng)

GV phụ trách:           TS. Ngô Thái Hà (Nhóm trưởng)

                                    Th.S Lưu Thị Thu Hà – PPDH

7. Đội hùng biện

Số lượng: 7 sinh viên ( Các chi đoàn cử những thành viên có khả năng)

GV phụ trách:           TS. Trần Thị Thu Huyền (Nhóm trưởng)

            ThS. Phan Thị Lệ Dung - LSĐ

                                    ThS. Nguyễn Thị Hạnh - GDCD

Yêu cầu: Các chi đoàn – lớp lựa chọn các thành viên ưu tú, có năng lực phù hợp với từng nội dung thi, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác tham gia vào đội tuyển của Khoa. (Khuyến khích những sinh viên có kinh nghiệm tham dự thi NVSP cấp Khoa và Trường của những năm trước).

 Nhận được kế hoạch này, Ban Chủ nhiệm khoa đề nghị các chi đoàn - lớp lập danh sách thành viên tham gia các đội tuyển và nộp về Khoa LLCT – GDCD (danh sách gồm họ tên sinh viên, chi đoàn, đội tuyển tham dự, điện thoại liên hệ).

Thời gian nộp: Sáng thứ 2 ngày 17/ 10/ 2016

Địa điểm nộp: Bộ môn Phương pháp dạy học (đ/c Vũ Nga)

Hình thức : Bản cứng in trên giấy A4, bản mềm gửi vào email: thanhngasp85@gmail.com

Các đội sẽ bắt đầu luyện tập từ 24/10/2016, lịch luyện tập do giảng viên phụ trách lên kế hoạch và thông báo với các thành viên trong đội.

T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                          Phó Trưởng khoa 

                                       

 

                                        TS. Phạm Việt Thắng

 

                                                           

 

Publish: 10/4/2016 - Views: 868 - Lastest update: 10/4/2016 12:28:51 AM
Related