đào tạo

Lịch thi học kỳ II năm học 2015 - 2016

LỊCH THI HỌC KÌ II - 2015-2016 K63, K64, K65
Thời gian có mặt Số phòng K63- GDCT (4P) K63- GDCD(2P) K64- GDCT(4P) K64- GDCD(2P) K65- GDCT(4P) K65- GDCD(2P)
07h30- 23/5 10 Lịch sử tư tưởng Việt Nam Lịch sử tư tưởng Việt Nam PPDH các môn lí luận chính trị
09h00 -23/5 8 Thực hành PPDH GDCD (3tc) Kinh tế chính trị
Mác - Lênin (4tc)
Chính trị học (2tc)
07h30- 25/5 10 Những vấn đề của thời đại ngày nay Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội hiện thực
09h00 -25/5 8 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho HSPT (3tc) CNXHKH(3tc) Pháp luật học (2tc)
07h30- 27/5 10 Lịch sử các học thuyết kinh tế Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục kỹ năng sống Thực hành dạy học tại trường sư phạm (3tc)
09h00 -27/5 8 Giáo dục môi trường (3tc) Lịch sử triết học (3tc) Tôn giáo học và những vấn đề tôn giáo ở VN
07h30- 30/5 6 CNDVBC và CNDVLS- những vấn đề lý luận và thực tiễn Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch hoạt động và giải quyết nan đề cuộc sống
09h00 - 30/5 7 Giới và bình đẳng giới / Hiến pháp và định chế chính trị ở Việt Nam Giới và bình đẳng giới/ Nhân học xã hội và nhân học xã học ở Việt Nam
07h30- 1/6 10 Kinh tế chính trị học- những vấn đề lý luận và thực tiễn ở VN hiện nay Chuyên đề KTH Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin
9h00 -1/6 8 Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản (2tc) Phương pháp luận NCKH Phương pháp luận NCKH
7h30- 6/6 6 CNXH hiện thực(1tc) Chuyên đề Triết học
9h00 -6/6 4 Giáo dục dân số (2tc) Cơ sở Văn hóa VN/
Xã hội học
7h30- 8/6 6 Tiếng Anh chuyên ngành GDCT Chuyên đề CNXHKH
P. TRƯỞNG KHOA
LỊCH THI HỌC KÌ I - 2012-2013
K61 ,K62
Thời gian có mặt K61 - GDCT (4 phòng) K61 - GDCD (2 phòng) K62 - GDCT (4 phòng) K62 - GDCD (2 phong)
7h30- 31/12 Chủ nghĩa xã hội khoa học Kinh tế học đại cương
9h15 - 31/12 Triết học Mác - Lênin Lịch sử văn minh thế giới
7h30- 2/1 Kinh tế học đại cương Pháp luật học
9h15 - 2/1 Lịch sử Thế giới Lịch sử Việt nam
7h30- 9/1 Xã hội học Đạo đức học và giáo dục đạo đức
9h15 - 9/1 Lịch sử Việt Nam Lịch Sử Triết học
7h30 - 11/1 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ
9h15 - 11/1 LS triết học Phương Đông( Trung Quốc, Ấn độ) cổ, trung đại Xã hội học
9h15 - 14/1 LS triết học Phương Tây từ cổ đại đến cổ điển đức
Publish: 6/7/2016 - Views: 849 - Lastest update: 6/7/2016 12:32:09 AM
Related