tổ cNXH khoa học
các giảng viên

TS. GVCC Nguyễn Văn Long

1. Họ và tên:            NGUYỄN VĂN LONG

2. Năm sinh:                        16/10/1953

3. Quê quán:   Xã Phú Châu, huyện Ba vì, thành phố Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: số 23 B10 tập thể đại học Sư phạm, tổ 23, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội

6. Số điện thoại liên hệ: 0912720402

7. Địa chỉ email: Longcnxh@yahoo.com.

8. Quá trình đào tạo:

- Từ 11/1976 đến 6/1980: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cử nhân lịch sử) .

- Từ 8/1980 đến 8/1983: học lớp đào tạo giảng viên chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc V (nay là Học viện Báo chí và Tuyên Truyền).

- Từ 9/1988 đến 7/1990: Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Thạc sỹ Triết học).

- Từ năm 1995 đến năm 2000: làm nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Tiến sĩ Triết học).

9. Học vị:                Tiến sĩ Triết học         Năm nhận học vị:    2002         

10. Học hàm:  Giảng viên chính

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

- Hướng dẫn ôn tập CNXH, Nxb Giáo dục, 1999.

- Tập bài giảng Chính trị học – TTĐH Từ xa, 2003.

- Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo, 2003.

- Ngân hàng câu hỏi Ôlimpic các khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội 2006.

- Giáo trình phương pháp dạy - học CNXHKH - Nxb Đại học sư phạm Hà Nội - 2007 (Tham gia).

- Giáo trình chính trị học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội - 2010 (Chủ biên).

- Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn giáo dục công dân lớp 11, 2010 (chủ biên).

- Những vấn đề kinh tế xã hội nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Đại học Quốc gia, 2010 (tham gia).

- Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD lớp 9 – Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011 (Chủ biên).

II. Báo, tạp chí:

- Bàn về quan hệ lệ làng - luật mới trong quản lý xã hội ở nông thôn nước ta, Tạp chí Thông tin lý luận, số 4/2000.

- Phát huy giá trị tích cực của lệ làng – hương ước trong việc xây dựng ý thức pháp luật cho nông dân, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 6/2006.

- Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong công cuộc đổi mới ở nước ta, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 8/2000.

- Những giá trị nhân văn của lệ làng, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 10/2000.

- Về mối quan hệ giữa tính cộng đồng và tính biệt lập của các làng xã, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 11/2000.

- Những hạn chế của lệ làng cần khắc phục trong quá trình dân chủ hoá xã hội ở nông thôn, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 12/2000.

- Một số ý kiến đóng góp nâng cao chất  lượng giáo dục ở trường phổ thông trung học hiện nay, Tạp chí Đông Nam Á, số 11/2000. 

- Định hướng XHCN trong nền kinh tế thị trường, tạp chí giáo dục từ xa và tại chức, 2010.

- Một số ý kiến về sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11, Hội thảo quốc gia về Giáo dục đạo đức – công dân, 2013.

III. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Đại học Sư phạm, đề tài cấp trường, ĐHSPHN, 2006 (chủ biên).

-  Xây dựng nguồn lực đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đề tài khoa học ĐHQG Hà Nội, 2009 (Tham gia).

- Vấn đề đảm bảo lợi ích kinh tế của nông dân khu vực đồng bằng sông Hồng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài khoa học ĐHQG Hà Nội, 2012 (tham gia).

12. Khen thưởng:

- Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng ba.

- Huy chương kháng chiến hạng nhất.

- Chiến sỹ thi đua: 9 lần cấp trường

- Chiến sỹ thi đua: 1 lần cấp Bộ (2013).  

- Ký niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (2005).

- Huy chương anh dũng chống Mỹ (của Lào), Quyết định số 105, ngày 24/3/2011

- Bằng khen của Bộ trưởng, Quyết định số 451/QĐ - BGDĐT, ngày 4/2/2013

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Quyết định số 3137-QĐ/TU, ngày 9/5/2013

                                                                                          Ký tên

                                                                             Nguyễn Văn Long