tổ cNXH khoa học
các giảng viên

TS. Trần Thị Thu Huyền - Trưởng bộ môn

1. Họ và tên:            TRẦN THỊ THU HUYỀN

2. Năm sinh:                        08/11/1981

3. Quê quán: Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

4. Chỗ ở hiện nay: số 1806, CT3A, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội

6. Số điện thoại liên hệ: 0948881181

7. Địa chỉ email: Huxiga81@yahoo.com.vn

8. Quá trình đào tạo:

- 1999 - 2003: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học sư phạm Hà Nội (cử nhân Giáo dục chính trị).

- 2004 – 2006: Viện Chính trị học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Thạc sỹ Chính trị học).

- 3/2007 - 6/2007: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin - Đại học quốc gia Hà Nội  (Chuẩn hoá kiến thức Chủ nghĩa xã hội khoa học).

- 1/2009 - 2/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin - Đại học quốc gia Hà Nội (chuẩn hoá môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin.

- 3/2009 - 4/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin – Đại học quốc gia Hà Nội – (chuẩn hoá môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam).

- 10/2010 – nay: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (NCS Chính trị học).

9. Học vị: Tiến sĩ                               Năm nhận học vị:               2016

10. Học hàm:

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

- Giáo trình phương pháp dạy - học CNXHKH - Nxb Đại học sư phạm Hà Nội - 2007 (Viết chung).

- Xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Nxb Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh – 2009 (Viết chung).

- Giáo trình chính trị học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội - 2010 (Viết chung).

- Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD lớp 9 – Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội – 2011 (Viết chung).

II. Báo, tạp chí:

- Vai trò của chính phủ điện tử trong thời đại công nghệ thông tin, tạp chí Học viện báo chí và tuyên truyền, 3/2007.

- Phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tạp chí Giáo dục, 2012 (Viết chung).

- Dân là chủ và dân làm chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí lý luận giáo dục, 3/2014.

-  Đói nghèo và dân chủ, Tạp chí Khoa học xã hội, 5/2014.

- Phát triển năng lực phản biện xã hội cho sinh viên trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng và đại học, Tạp chí giáo dục, 9/2014.

III. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – Đề tài cấp bộ - Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh – 2009 (Viết chung).

- Nâng cao hiệu quả dạy học môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin bằng phương pháp thảo luận ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề tài cấp trường – Đại học Sư phạm Hà Nội - 2011 (chủ nhiệm đề tài).

- Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề tài cấp trường – Đại học Sư phạm Hà Nội – 2011 (Viết chung).

- Vai trò của xã hội công dân đối với quá trình dân chủ hoá ở Việt Nam, Đề tài cấp trường – Đại học Sư phạm Hà Nội - 20115 (chủ nhiệm đề tài).

12. Khen thưởng:

                                                                                          Ký tên

                                                                             Trần Thị Thu Huyền