tổ cNXH khoa học
các giảng viên

TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng

1. Họ và tên:            TIÊU THỊ MỸ HỒNG

2. Năm sinh:                        26/10/1983

3. Quê quán: Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương.

4. Chỗ ở hiện nay: số 704, A1, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội

6. Số điện thoại liên hệ: 0983832528

7. Địa chỉ email: tieu.my.hong@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2001 - 2005: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cử nhân sư phạm Ngữ văn).

- 2005 – 2007: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (học viên cao học)

- 2005 – 2008: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cử nhân ngành Giáo dục Chính trị).

- 1/2009 - 2/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin - Đại học quốc gia Hà Nội (chuẩn hoá môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin.

- 3/2009 - 4/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin – Đại học quốc gia Hà Nội – (chuẩn hoá môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam).

- 5/2012 – nay: Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam (Nghiên cứu sinh Triết học).

9. Học vị:                Tiến sĩ.            Năm nhận học vị:               2016

10. Học hàm:

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

II. Báo, tạp chí:

1. Tiêu Hồng (1/2014), Mấy suy nghĩ về vấn đề phản ánh các hiện tượng anh hùng trong nghệ thuật ở nước ta hiện nay, Tạp chí Dân tộc & Thời đại, số 162, tr 22 - 28.

2. Tiêu Thị Mỹ Hồng (9/2014), Imanuen Kant bàn về cái Cao cả, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 59, tr 45 – 52.

3. Tiêu Thị Mỹ Hồng (2014), Hiện thực cuộc sống hôm nay đòi hỏi văn học, nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Dân tộc & Thời đại, số 170, tr 46- 51.

4. Tiêu Thị Mỹ Hồng (12/2014), Tiêu Thị Mỹ Hồng (12/2014), Những nỗ lực tìm kiếm mới trong xây dựng hình tượng người lính của văn học, nghệ thuật nước ta thời kỳ đổi mới, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ.

5. Tiêu Thị Mỹ Hồng (1/2015), Giá trị thẩm mỹ của chỉ nghĩa anh hùng cách mạng và sự vận động của nó trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay, số 1 (284), tr 91-96.

III. Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển trường ĐHSPHN, Đề tài NCKH cấp trường, MS SPHN-11-60, nghiệm thu năm 2012.

12. Khen thưởng:

                                                                                          Ký tên

                                                                             Tiêu Thị Mỹ Hồng