tổ cNXH khoa học
các giảng viên

ThS Nguyễn Lệ Thu

1. Họ và tên:            NGUYỄN LỆ THU

2. Năm sinh:                        02/11/1985

3. Quê quán: Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 8, ngõ 12/141, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại: giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội

6. Số điện thoại liên hệ: 0917338136

7. Địa chỉ email: thunguyen21185@yahoo.com.vn

8. Quá trình đào tạo:

- 2004 - 2008: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học sư phạm Hà Nội (cử nhân Giáo dục chính trị).

- 2004 – 2008: Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (cử nhân sư phạm Tiếng Anh, hệ tại chức)

- 2008 – 2012: Khoa triết học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (thạc sỹ Triết học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học)

- 1/2009 - 2/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin - Đại học quốc gia Hà Nội (chuẩn hoá môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin.

- 3/2009 - 4/2009: Trung tâm bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin – Đại học quốc gia Hà Nội – (chuẩn hoá môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam).

- 11/2013 – nay: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (NCS Chủ nghĩa xã hội khoa học).

9. Học vị:                Thạc sỹ.            Năm nhận học vị:               2012

10. Học hàm:

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

 Dạy học theo chuẩn kiến thức,kĩ năng môn Giáo dục Công dân lớp 6 (đồng chủ biên), Nxb ĐHSPHN, năm 2012

 

II. Báo, tạp chí:

- Tâm lý tự ti, an phận của người phụ nữ và sự bất bình đẳng giới trong gia đình người Hmong ở Hà Giang,  tạp chí dân tộc và thời đại số 146, tháng 6/2012 (trang 8 -10)

- Hội thảo khoa học: Giáo dục công dân trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay (tr 800 -805)

 

III. Đề tài nghiên cứu khoa học

          Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc Mông ở Hà Giang ,đề tài cấp trường( chủ nhiệm đề tài), 2012

 

12. Khen thưởng:

                                                                                          Ký tên

                                                                                  Nguyễn Lệ Thu