tổ giáo dục công dân
các giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Cư

 

 

1. Họ và tên:                        NGUYỄN VĂN CƯ

2. Năm sinh:                              20/2/1953

3. Quê quán:

4. Chỗ ở hiện nay: số 29, tổ 33, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Trưởng bộ môn Giáo dục công dân

6. Điện thoại liên hệ: 043.7548055/ 0915.565.318

7. Email:

8. Quá trình đào tạo:

- Năm 1978: tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Văn học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Năm 2002: Tiến sỹ Triết học – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

9. Học vị:          Tiến sỹ         .Năm nhận học vị:          2002

10. Học hàm:      PGS           . Năm nhận học hàm:      2009

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Bồi dưỡng nội dung và phương pháp giảng dạy giáo dục công dân lớp 12 – năm 2002.

2) Ổn định chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

3) Tài liệu tự chọn môn Giáo dục công dân lớp 11 – năm 2005.

4) Tài liệu tự chọn môn Giáo dục công dân lớp 12 – năm 2005.

5) Phương pháp dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb ĐHSPHN, năm 2007.

6) Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHSPHN, năm 2008.

7) Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản, Bộ giáo dục, năm 2008.

8) Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường, Nxb Giáo dục, năm 2009.

II. Báo, tạp chí:

1) Ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tạp chí Cộng sản, tháng 4/1999.

2) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước, Thông tư lý luận, tháng 8/2000.

3) Tổ chức cơ sở Đảng với việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn, Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 10/2000.

4) Quy chế dân chủ với việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, Công tác khoa giáo, tháng 11/2000.

5) Giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên thông qua việc giảng dạy và học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tạp chí Giáo dục, số 163, tháng 6/2007.

6) Một số vấn đề đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học môn Triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học Trường ĐHSP Hà nội, Tạp chí khoa học, ĐHSPHN, tháng 6/2007.

7) Những điều Bác Hồ dạy trong “Thư gửi cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới”, Tạp chí giáo dục số 171, tháng 9/2007.

8) Phát triển Đảng viên trong sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị - Đại học Sư phạm Hà Nội, Xây dựng Đảng, tháng 9/2007.

9) Một số vấn đề về tổ chức dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số 178, tháng 12/2007.

10) Rèn luyện phương pháp biện chứng cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng qua việc dạy và học Triết học Mác-Lênin trong tình hình hiện nay, Triết học, số 199, năm 2007.

11) Giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh lớp 10 THPT qua việc dạy và học môn Giáo dục công dân, Tạp chí giáo dục, số 186, tháng 3/2008

12) Đổi mới phương pháp dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị, Tạp chí Khoa học, ĐHSPHN, số 3/2008.

13) Vai trò của ổn định chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước, Tạp chí khoa học, ĐHSPHN, tháng 2/2009.

14) Học tập và vận dụng những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách nói trong dạy học các môn lý luận chính trị ở trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, Tạp chí giáo dục, số 214, tháng 5/2009.

15) Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở Trường Trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 12/2010.

16) Giáo dục hòa nhập cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Tạp chí Giáo dục, số 284 (4/2012).

17) Khó khăn tâm lý và nhu cầu được tham vấn của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Tạp chí Giáo dục, số 277 (1/2012).

18) Tình hình HIV/AIDS ở Việt Nam qua 20 năm, Tạp chí dân số và phát triển, số 1 (130)/2012.

19) Vấn đề đạo đức trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Tạp chí dân số và phát triển, sô 8 (125)/2011.

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp bộ: “Đổi mới phương pháp dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị”, Thời gian: 2006 – 2007, kết quả: xuất sắc.

2) Đề tài cấp bộ trọng điểm: “Biện pháp can thiệp và trợ giúp giải quyết những vấn đề gặp phải của nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”, Thời gian: 2010 – 2011, kết quả: xuất sắc.

12. Khen thưởng:

…………….

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Văn Cư