tổ giáo dục công dân
các giảng viên

PGS. TS. Phạm Việt Thắng - Trưởng bộ môn GDCD

 TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC


1. Họ và tên:      Phạm Việt Thắng                   Ngàysinh: 27/10/1977

2. Chức danh: Giảng viên

3. Đơn vị công tác: Giáo dục Công dân, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Địa chỉ nhà riêng: Số 18, ngõ 107 phố Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

5. Điện thoại:      0985.097.468                 Địa chỉ email: vietthang271077@yahoo.com.vn

6. Học vị: Tiến sĩ                                        Chuyên ngành:Triết học

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc

Đã tham gia giảng dạy từ năm: 2012 đến nay

8. Quá trình đào tạo và bằng cấp

- 1995 - 1999: Cử nhân trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 2000 - 2002: Thạc sĩ Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

- 2006 - 2011: Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc 

9. Giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử triết học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Văn hóa học, Tôn giáo học, Chuyên đề triết học, Văn hóa và phát triển, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

10. Sách, giáo trình – báo - đề tài nghiên cứu khoa học (cấp trường, cấpbộ)

a) Những vấn đề của thời đại, Giáo trình, Nxb ĐHSPHN, 2006, Đồng tác giả

b) Về bản chất của toàn cầu hóa, Bài báo, Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền, 2002, Tác giả

c) Một số thách thức của toàn cầu hóa đối với bản sắc văn hóa dân tộc, Bài báo, Tạp chí Lý luận chính trị, 2002, Tác giả

d) Về sách giáo khoa Giáo dục công dân Trung học phổ thông hiện hành của Trung Quốc, Bài báo, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013, Tác giả

e) Một số giá trị tích cực của Nho giáo đối với giáo dục đạo đức công dân hiện nay, Bài báo, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016, Tác giả

f)  So sánh tư tưởng “cách vật trí tri” của Lê Quý Đôn với tư tưởng “cách vật trí tri” của Vương Dương Minh, Hội thảo Khoa học quốc tế Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc

g) Một số ảnh hưởng của Nho giáo đối với đời sống tinh thần xã hội Việt Nam hiện nay, 

Đề tài NCKH cấpTrường, 2014 - 2016, Chủ nhiệm

h) Đào tạo năng lực tổ chức giáo dục đạo đức học sinh phổ thông cho sinh viên sư phạm chuyên ngành GDCD, Đề tài NCKH cấp Bộ. 2016 - 2018, Chủ nhiệm