tổ giáo dục công dân
các giảng viên

ThS. Bùi Xuân Anh

 

1. Họ và tên:                        BÙI XUÂN ANH

2. Năm sinh:                              1984

3. Quê quán:                          Hải Dương

4. Chỗ ở hiện nay: A1911, Mulberry Lane, Mỗ Lao, Hà Đông

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:               0917.863.131

7. Email: xuananh1984@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2002 – 2006: Khoa Giáo dục Chính trị - ĐHSPHN – Cử nhân SP GDCT.

- 2008 – 2011: Đại học Quốc Gia Hà Nội – Thạc sỹ Kinh tế chính trị

9. Học vị:            Thạc sỹ       . Năm nhận học vị:          2012

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:      2007

11. Các công trình khoa học đã công bố:

a) Giáo trình Giáo dục dân số và Sức khỏe sinh sản ( dành cho sinh viên các trường sư phạm), Nxb Giáo dục, năm 2008. (Viết chung).

b) Cẩm nang dành cho giáo viên Trung học phổ thông môn Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, Nxb Giáo dục, năm 2008.

c) Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông – những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHSPHN , Đồng tác giả

d) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông, Sách bồi dưỡng giáo viên, Bộ Giáo dục & ĐT, 2014, Đồng tác giả

e) Giáo trình KTDS & SKSS, Giáo trình, Nxb Giáo dục, 2007, Đồng tác giả

f) Kỹ năng sống - một nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên Giáo dục công dân, phổ thông Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 707- 711, 2013, Tác giả

g) Giáo dục kỹ năng sống thông qua xây dựng chủ đề dạy học tích hợp môn Giáo dục công dân cho học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 11, 2015, Tác giả

h) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt tháng 11, 2015, Tác giả

i) Nâng cao hiệu quả dạy học học phần giáo dục KNS cho sinh viên khoa GDCT trường ĐHSPHN, Đề tài khoa học cấp trường, 2015

 

 

Ký tên

(đã ký)

Bùi Xuân Anh