tổ giáo dục công dân
các giảng viên

ThS. Đoàn Thị Thoa

 

1. Họ và tên:                       ĐOÀN THỊ THOA

2. Năm sinh:                              20/11/1985

3. Quê quán:                             Thái Bình

4. Chỗ ở hiện nay:                         Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:             

7. Email: doanthoa85@yahoo.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2004 – 2008: Khoa Quản trị kinh doanh – ĐH KTQD Hà Nội

- 2005 – 2009: Khoa Tiếng Anh – Đại Học Hà Nội

- 2012 – 2014: Khoa Lí luận chính trị - Giáo dục Công dân - Trường ĐHSP Hà Nội – Thạc sỹ Khoa học giáo dục

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:      2014

10. Các công trình khoa học

- Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học các môn địa lý, sinh học, giáo dục công dân, Đề tài cấp bộ, Tham gia

- Đổi mới kiểm tra đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội hiện nay, Đề tài cấp trường, Tham gia 

 

Ký tên

(đã ký)

Đoàn Thị Thoa