tổ giáo dục công dân
các giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:      Nguyễn Thị Hạnh                       

2. Ngàysinh: 01/06/1988

3. Đơn vị công tác: Bộ môn Giáo dục Công dân, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Địa chỉ nhà riêng: số nhà 36, TT Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

5. Điệnthoại:  0987631633                     Địa chỉ email: hanhnt.sphn@gmail.com

6. Học vị: Thạc sĩ                                   Chuyên ngành: Triết học

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

8. Quá trình đào tạo và bằng cấp

- 2006 - 2010: Đại học KHXH và NV, ĐHQGHN, Cử nhân

- 2010 - 2013: Đại học KHXH và NV, ĐHQGHN, Thạc sĩ