tổ giáo dục công dân
các giảng viên

TS. Lê Hoàng Nam

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:    Lê Hoàng Nam                   Ngày sinh:18/06/1980

2. Chức danh: Giảng viên

3. Đơn vị công tác: Bộ môn: Giáo dục công dân Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1108, CT2, chung cư D22, BTL bộ đội biên phòng, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Điện thoại: 01653768828              Địa chỉ email: lehoangnam.th@gmail.com

6. Học vị: Tiến sĩ                               Chuyên ngành: Triết học

7. Trình độ ngoại ngữ: cử nhân Tiếng Anh

Đã tham gia giảng dạy từ năm: 2002 đến nay

8. Quá trình đào tạo và bằng cấp

- 1998 - 2002: Cử nhân khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐHSP Hà Nôi

- 2005 - 2008: Thạc sĩ Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

- 2010 - 2014: Tiến sĩ rường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

- 2011 - 2013: Cử nhân Tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ

9. Sách, giáo trình – báo - đề tài nghiên cứu khoa học 

a) Ý thức pháp luật trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Sách chuyên khảo, Nxb Lý luận chính trị, 2016, Tác giả

b) Quy hoạch phát triển kinh tế vùng ở tỉnh Yên Bái, Tạp chí Khoa học công nghệ Yên Bái, 2008, Tác giả

c) Ý thức pháp luật doanh nghiệp với quá trình xây dựng văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay, Tạp chí phát triển nhân lực, 2010, Tác giả

d) Ý thức pháp luật doanh nghiệp - một phương diện của văn hóa kinh doanh, Tạp chí Lý luận chính trị chính trị và truyền thông, 2010, Tác giả

e) Mấy vấn đề về mối quan hệ giữa ý thức pháp luật với văn hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, 2012, Tác giả

f) Ý thức pháp luật trong xây dựng văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay, Tạp chí lý luận chính trị và truyền thông, 2012, Tác giả

g) Thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí giáo dục lý luận, 2012, Tác giả

g) Nâng cao văn hóa pháp luật cho các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Truyền thống và phát triển, 2012, Tác giải

i) Pháp luật trong xây dựng môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, 2013, Tác giả

k) Vai trò của ý thức pháp luật trong xây dựng môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, Tạp chí dân chủ và pháp luật, 2013, Tác giả

m) Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa pháp luật ở đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, 2013, Đồng tác giả'

n) Quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí lý luận chính trị và Truyền thông, 2013, Tác giả

o) Vai trò của ý thức pháp luật trong xây dựng môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, Hội thảo ĐHQGHN, 2013

p) Quan niệm về không gian sinh tồn trong tục ngữ ca dao Việt Nam, Hội thảo trường ĐHSP Hà Nội, 2016, Tác giả