tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

TS. Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Bộ môn

 

 

1. Họ và tên:                    NGUYỄN VĂN PHÚC

2. Năm sinh:                              20 – 12 – 1954

3. Quê quán:                    Thọ Xuân – Thanh Hóa

4. Chỗ ở hiện nay:      P1.H6 Khu tập thể ĐHSP Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Đảng ủy viên Khoa, Bí thư chi bộ,Trưởng Bộ môn KTCT

6. Điện thoại liên hệ:              0972.220.682             

7. Email: phúcsphn@yahoo.com.vn

8. Quá trình đào tạo:

- 1981 – 1985: Khoa GDCT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 1993 – 1995: Học Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 2003 – 2007: Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9. Học vị:        Tiến sỹ   . Năm nhận học vị:         2007

10. Giảng dạy: Kinh tế chính trị, Chuyên đề kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế phát triển, Tác phẩm Kinh điển của Mác, Ăngghen, Lênin...

10. Các công trình khoa học đã công bố:

- Thị trường sức lao động trình độ cao, Luận án Tiến sỹ 2007

- Thị trường sức lao động trình độ cao, Tạp chí cộng sản

- 10 bài báo trong Bản tin từ xa Đại học Sư phạm Hà Nội

- Tham gia viết sách GDCD 6

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ

11. Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ Giáo dục năm 2007

- Huy chương danh dự đoàn

- Chiến sỹ thi đua liên tục trong 7 năm

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Văn Phúc