tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

PGS.TS Trần Thị Mai Phương

 

 

1. Họ và tên:                    TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG

2. Năm sinh:                              10 – 01 – 1959

3. Quê quán:                               Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay:     Biệt thự số 05, khu Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Bí thư chi bộ

6. Điện thoại liên hệ:              0912.750.958             

7. Email: maiphungktct@yahoo.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1976 – 1980: Sinh viên Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội

- 1990 – 1983: Cử nhân Kinh tế Chính trị, Đại học Nguyễn Ái Quốc

- 1997 – 2001: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế quốc dân

9. Học vị:        Tiến sỹ   . Năm nhận học vị:          2001

10. Học hàm:    PGS      . Năm nhận học hàm:      2006

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Dạy học kinh tế chính trị theo phương pháp tích cực, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009

2) Kinh tế vĩ mô, NXB Đại học Sư phạm, 2012

3) Bài giảng Kinh tế Chính trị, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

4) Một số vấn đè kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, Hà Nội, 2007

II. Báo, tạp chí:

1) 10 năm xuất khẩu nông sản hàng hóa ở Việt Nam, Thực trạng và giải pháp, Tạp chí kinh tế phát triển, số 38/2000

2) Tác động của công nghiệp đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay, Tạp chí Kinh tế phát triển số 41/2000

3) Một số vấn đề xung quanh việc đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam, Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam số 92/2008

4) Một số ý kiến về việc ban hành các chính sách về khu công nghiệp, Tạp chí khu công nghiệp Việt Nam, số 89/2008

5) Một số vấn đề xung quanh Nghị định số 85/200 CP của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Tạp chí khu công nghiệp Việt Nam số 111/2009

6) Biện pháp tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học với đổi mới phương pháp dạy học ở trường ĐHSP Hà Nội, Hội thảo quốc gia về “Đổi mới PPDH ở các trường sư phạm trong xu thế hội nhập” do Bộ GD – ĐT tổ chức tháng 5/2009

7) Nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường cho học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, 2012

8) Nâng cao hiệu quả dạy học các quy luật kinh tế, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội số 4/2008

9) Một vài chú ý trong dạy học các kiến thức kinh tế cho học sinh trung học phổ thông, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội số 4/2010

10) Nâng cao tính thực tiễn trong dạy học các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Đại học, Cao đẳng, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4/2012

11) Nâng cao hiệu quả dạy học đường lối, chính sách kinh tế cho học sinh trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 289/2012

12) Phát triển ngành kinh tế dịch vụ đối với việc sử dụng lao động nữ ở nước ta hiện nay, Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Quốc gia 1999

13) Công ty trách nhiệm hữu hạn trong công nghiệp nông thôn, Thực trạng và giải pháp, Tạp chí thương mại số 12, 1997

14) Xu hướng phát triển của thị trường hàng hóa thế giới và dịch chuyển của hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam, Tạp chí thương mại số 15/1997

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp Bộ: Thiết kế bài giảng KTCT dùng cho các trường DDH, CĐ theo PPDH tích cực (Chủ nhiệm đề tài)

2) Tham gia đề tài: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay – Tình hình và triển vọng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

12. Khen thưởng:

- Nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về thành tích hoạt động công đoàn 2005 – 2007

- Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn

- Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”

 

Ký tên

(đã ký)

Trần Thị Mai Phương