tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

PGS.TS Đào Thị Ngọc Minh

 

1. Họ và tên:                    ĐÀO THỊ NGỌC MINH

2. Năm sinh:                              09/01/1960

3. Quê quán:                Hữu Hòa – Thanh Trì – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay: Lò đất Tổng cục II – BQP – Vĩnh Phúc – Ba Đình – HN.

5. Chức vụ hiện tại:  Phó trưởng khoa, Phó bí thư đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trường.

6. Điện thoại liên hệ:              0912.445.560             

7. Email: lucmanhquan@yahoo.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1978 – 1979: Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội

- 1979 – 1980: Khoa Lưu học sinh, Trường ĐHSP Hà Nội

- 1980 – 1986: Khoa Kinh tế, Đại học TH Khai kop Liên xô.

- 1994 – 2000: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Tiến sỹ.

9. Học vị:        Tiến sỹ   . Năm nhận học vị:          2011

10. Học hàm:    PGS      . Năm nhận học hàm:      2011

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Hợp tác thương mại hướng tới thị trường Mỹ, Nxb Giao thông vận tải, năm 2001 (tham gia).

2) Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb ĐHSP, năm 2005. (tham gia).

3) Dạy và học môn Giáo dục công dân ở Trường THPT, Nxb ĐHSP, năm 2007 (tham gia).

4) Thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong quá trình hội nhập, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2008 (tham gia).

5) Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 11, Nxb ĐHSP, năm 2009. (đồng chủ biên).

6) Các thuật ngữ kinh tế thông dụng (tập 1, tập 2), Nxb Tài Chính, năm 2010 (chủ biên).

7) Những vấn đề kinh tế chính trị của CNTB độc quyền (Tài liệu phục vụ nghiên cứu và giảng dạy hệ sau đại học chuyên ngành kinh tế chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011 (tham gia).

8) Khủng hoảng kinh tế thế giới – những vấn đề lý luận và kinh nghiệm, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011 (tham gia).

9) Phối hợp điều tiết kinh tế giữa các nhà nước trong khủng hoảng kinh tế thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2011 (tham gia).

10) Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Giáo dục công dân lớp 8, Nxb ĐHSP, năm 2012 (tham gia).

11) Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2012 (tham gia).

II. Báo, tạp chí:

1) Positive integration and matters brought up, tạp chí Thương mại, số 16/1998.

2) AFTA và tác động trước mắt đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, tạp chí Hải quan, số 140/1998.

3) Hội nhập ASEAN – cơ hội và thách thức, tạp chí Thị trường – giá cả, số 12/1998.

4) Những bất cập của NNL nước ta trong quá trình hội nhập, tạp chí Khoa học – công nghệ - môi trường, số 10/1999.

5) Khoa học và công nghệ với xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế thế giới, tạp chí Khoa học – công nghệ - môi trường, số 1/1999.

6) Để các doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạp chí Công nghệ quốc phòng và kinh tế, số 5/1999.

7) Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO – Ban tuyên giáo TW, Kỷ yếu hội thảo, năm 2007.

8) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tạp chí khoa học, số 6/2008.

9) Đổi mới phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học Giáo dục công dân lớp 10, tạp chí Giáo dục, số 12/2010.

10) Một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy ở Khoa Giáo dục chính trị - Trường Đại học sư phạm Hà Nội, tạp chí Giáo dục, số 263/2011 (Đồng tác giả).

11) Mô hình giáo dục và đào tạo theo tiêu chuẩn cao ở Singapore. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, tạp chí Giáo dục lý luận quân sự, số 127/2011.

12) Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Khoa Giáo dục chính trị trường Đại học sư phạm Hà Nội, tạp chí Giáo dục lý luận, số 7/2011.

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp Trường: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị cho sinh viên các khoa tự nhiên của Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Thời gian: 2005 – 2006. (Chủ nhiệm đề tài).

2) Đề tài cấp Trường: Ứng dụng phần mềm powerpoint vào thiết kế bài giảng môn kinh tế dân số. Thời gian: 2006 – 2007 (tham gia).

3) Đề tài cấp Viện: Những vấn đề cần làm rõ trong lý luận Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin về địa vị lịch sử của Chủ nghĩa tư bản đế quốc. Thời gian: 2007 – 2008 (tham gia).

4) Đề tài cấp Viện: Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian: 2008 – 2009. (tham gia).

5) Đề tài cấp Bộ: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy môn Giáo dục công dân ở trường THPT. (chủ nhiệm đề tài).

12. Khen thưởng:

- Giấy khen của BCH Đảng bộ Học viện CTQGHCM năm 1995.

- Giấy khen của BCH Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội về thành tích “đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2009.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2009.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2009.

- Bằng khen của BCH công đoàn giáo dục Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2008 – 2009.

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2012.

 

Ký tên

(đã ký)

Đào Thị Ngọc Minh