tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

TS. Ngô Thị Thái Hà

 

 

1. Họ và tên:                    NGÔ THÁI HÀ

2. Năm sinh:                              17 – 12 – 1981

3. Quê quán:                19 Hàm Long – Hoàn Kiếm – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay:        Xuân Phượng – Từ Liêm – Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0982.474.149             

7. Email: ngoha.edu@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1999 – 2003: Cử nhân ngành KTCT, Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 2003 – 2006: Học Thạc sỹ chuyên ngành KTCT, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2008 đến nay: Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội

9. Học vị:        Thạc sỹ   . Năm nhận học vị:         2003

10. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Hỏi – đáp môn Lịch sử các học thuyết kinh tế, 2004

2) Câu hỏi và bài tập môn KTCT Mác – Lênin (Phần I), 2005

3) Câu hỏi trắc nghiệm môn KTCT Mác – Lênin (Phần II), 2006

4) Tuyển tập những bài viết về nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, 2007

5) Học thuyết giá trị thặng dư trong thời đại ngày nay, 2009

II. Báo, tạp chí:

1) Phát triển làng nghề và vấn đề bảo vệ môi trường, trước hết là nước sạch, Tạp chí Cộng sản số 32 (8/2009)

2) Bẫy thu nhập trung bình, Tạp chí Cộng sản số 807 (1/2010)

3) Vấn đề điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, Tạp chí cộng sản số 811 (5/2010)

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp cơ sở: Đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2010

12. Khen thưởng:

- Năm học 2004 – 2005: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Năm 2005: Đạt giải nhất Quận Cầu Giấy môn Chính trị trong cuộc thi dân quân tự vệ

- Năm học 2005 – 2006: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Năm 2006: Giải ba cấp thành phố cuộc thi tìm hiểu về 60 năm thành lập nước VNDCCH

- Năm 2006: Đạt giải Nhất quận Cầu Giấy môn Chính trị cuộc thi dân quân tự vệ

- Năm học 2009 – 2010: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Năm học 2010 – 2011: Lao động tiên tiến

 

 

Ký tên

(đã ký)

Ngô Thái Hà