tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Bùi Thị Nhung

 

1. Họ và tên:                    BÙI THỊ NHUNG

2. Năm sinh:                            1985

3. Quê quán:                Gia Bình – Bắc Ninh

4. Chỗ ở hiện nay:  Nghi Tàm – Tây Hồ - Hà Nội 

5. Chức vụ hiện tại:  Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0986.706.128             

7. Email: nhung1909hnue@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2004 – 2008: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị

- 2009 – 2011: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị

9. Học vị:        Thạc sỹ   . Năm nhận học vị:        

10. Các công trình khoa học đã công bố:

11. Khen thưởng:

- Giải ba cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông đường thủy nội địa” của Bộ công an

 

Ký tên

(đã ký)

Bùi Thị Nhung