tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mai

 

 

1. Họ và tên:                       NGUYỄN THỊ MAI

2. Năm sinh:                                    1986

3. Quê quán:              Lê Thiên – An Dương – Hải Phòng

4. Chỗ ở hiện nay:  ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:               0983.922.610

7. Email: holdme1052gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2006 – 2010: Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị

- 2010 – 2012: Thạc sỹ kinh tế chính trị

9. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:        

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:    

11. Các công trình khoa học đã công bố:

12. Khen thưởng:

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Thị Mai