tổ kinh tế chính trị
Các giảng viên

ThS. Hoàng Thị Thinh

1. Họ và tên:                        HOÀNG THỊ THINH

2. Năm sinh:                               18/12/1988

3. Quê quán:               Phương Đình – Đan Phượng – Hà Nội.

4. Chỗ ở hiện nay:               Phương Đình – Đan Phượng – Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:               0987.734.630

7. Email: hoangthinhhnue@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2007 – 2011: Khoa Giáo dục Chính trị - Đại học Sư phạm Hà Nội – Cử nhân.

- 2011 – 2013: Khoa Kinh tế chính trị – Đại học Kinh tế – Thạc sỹ.

9. Học vị:            Thạc sỹ.        Năm nhận học vị:          2014

10. Học hàm:    Giảng viên.     Năm nhận học hàm:      2013

11. Các công trình khoa học đã công bố:

- “Quan điểm “Cục diện thế  giới đa cực” trong báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, chương trình KX04/11-05, Đề tài cấp Nhà nước KX04-20/11-15, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- “Phát triển Hệ thống đổi mới quốc gia đối với việc nâng cấp liên tục năng lực công nghệ ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp”, số 6BC, trang 85-91, Tạp chí khoa học trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

12. Khen thưởng:

Ký tên

(đã ký)

Hoàng Thị Thinh