tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
các giảng viên

TS. Dương Văn Khoa - Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn

1. Họ và tên:                        DƯƠNG VĂN KHOA

2. Năm sinh:                              09/01/1978

3. Quê quán:         Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

4. Chỗ ở hiện nay: Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

6. Điện thoại liên hệ: 0988086893

7. Email: duongvankhoagdct@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- Từ 1996 đến 2000: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ngành Cử nhân SP Lịch sử.

- Từ 2001 đến 2002: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, học cao học Lịch sử Việt Nam

- Năm 2007: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lớp Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Từ 2008 đến 2011: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,  học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận hiện đại.

9. Học vị:             Tiến sĩ      . Năm nhận học vị:          2012

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:      2004

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài

- Dương Văn Khoa (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, “Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định từ 1884 đến 1918”, mã số: SPHN- SPHN-10-548 NCS (2010-2011)

- Dương Văn Khoa (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, “Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp tỉnh Nam Định từ 1918 đến 1945”. Mã số: SPHN: 12-182 (2012-2013). Bảo vệ: tháng 6/2013

2. Tham gia đề tài

- Phạm Văn Dũng (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, “Sinh viên ĐHSPHN học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mã số: SPHN-08-226, nghiệm thu 2009

- Ngô Văn Khoa (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Lịch sử ĐCSVN tại Trường ĐHSP Hà Nội”, nghiệm thu 2009

- Phạm Thị Quỳnh (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, “Giáo dục – khoa cử Việt Nam theo tinh thần nho học từ thế kỉ XI đến cuối thế kỷ XV và ý nghĩa của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay”, mã số: SPHN-09-331, nghiệm thu 2010

- Nguyễn Đức Chiến (Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ, “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học sư phạm”. Mã số B2009-17-217 (Nghiệm thu năm 2010)

II.  Các bài báo khoa học

a, Các bài báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước

1. Dương Văn Khoa: “Quá trình bần cùng hóa nông dân Bắc Kì thời thuộc địa (1858-1945)”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN (ISSN. 0868.3719), 2/2008, tr. 80-86.

2. Dương Văn Khoa: “Hồ Chí Minh nghĩ về khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam”,Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X, tháng 5/2008, tr.4-6.

3. Dương Văn Khoa: “Quan niệm về cách dùng người của Lê Quý Đôn”, Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X , tháng 11/2008, tr. 24-25.

4. Dương Văn Khoa: “Vai trò của Nguyễn  Ái Quốc với sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam”,Tạp chí Xưa và Nay, ISSN 868-331X, tháng 7/2009, tr. 3,5,6,28.

5. Dương Văn Khoa: “Quan niệm của Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị”, Bản tin Giáo dục công dân 2010

6. Dương Văn Khoa: “Sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình kết hợp với trình chiếu Powerpoit trong giảng dạy môn tư tưởng HCM”, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, (ISSN. 0868.3719) số 8 (12/2010), tr.98-105

7. Dương Văn Khoa: “Nhìn lại dân số Nam Định qua các giai đoạn lịch sử”, Tạp chí Dân số và phát triển, ISSN 0868-3506, số 4 (4/2011), tr.9-12

8. Dương Văn Khoa (2011), Bước đầu tìm hiểu một số loại cây trồng ở tỉnh Nam Định từ 1884 đến 1918, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, số 8, tr.94 – 102.

9. Dương Văn Khoa (2011), Báo Dân chúng với công tác vận động nông dân (1938 - 1939), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, tr.32 - 35.

10. Dương Văn Khoa (2012), Nông dân châu thổ Bắc Kỳ với các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 242, tr.36 – 40.

11. Dương Văn Khoa (2012), Đồn điền của người Pháp ở Nam Định từ 1884 đến 1918, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 2 (430), tr.29 – 35.

12. PGS.TS Nguyễn Văn Cư, Dương Văn Khoa, Nhìn lại đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam qua 20 năm, Tạp chí Dân số và phát triển, số 2, năm 2012, tr.7-10.

13. Dương Văn Khoa (2014), Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định từ năm 1919 đến năm 1945, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8 (460), tr.36-43.

14. Dương Văn Khoa (2014), Mai Thị Tuyết, Sử dụng những câu chuyện về Bác Hồ trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, Số 59, 6BC, trang 307-313

  • 15.Dương Văn Khoa (2014), Hồ Chí Minh với khát vọng về độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 10/2014, 117 - 121

b, Các báo cáo đăng hội nghị, hội thảo

- Dương Văn Khoa: “Thực chất của vấn đề dân chủ ở Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám”, Hội thảo về Cách mạng Tháng Tám, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội, năm 2006

- Dương Văn Khoa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về khả năng cách mạng của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam”, Hội thảo Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, năm 2008

- Dương Văn Khoa: “Nông dân Việt Nam thời thuộc Pháp qua cách nhìn Hồ Chí Minh”, Hội thảo Cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội, năm 2009.

- Dương Văn Khoa: “Phong trào nông dân Châu thổ Bắc Kỳ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”, Hội thảo nghiên cứu sinh lần 1 Trường ĐHSP Hà Nội, năm 2010

- Dương Văn Khoa: “Sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình kết hợp với trình chiếu Powerpoint trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo nghiên cứu khoa học Khoa Giáo dục Chính trị, năm 2010

- Nguyễn Ngọc Cơ, Dương Văn Khoa: “Giáo dục về Đảng cho sinh viên Việt Nam hiện nay”, Hội thảo “Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển”, Học viện Hành chính – Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2010.

- Dương Văn Khoa: “Sự biến đổi cơ cấu canh tác nông nghiệp ở tỉnh Nam Định giai đoạn 1884 – 1918”, Hội thảo nghiên cứu sinh lần 2, Trường ĐHSP Hà Nội, năm 2010.

- Dương Văn Khoa: “Sách giáo khoa Đạo đức Tiểu học” – đánh giá thực trạng và đề xuất chương trình, nội dung sau năm 2015. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức – công dân ở trường phổ thông”, tháng 8/2013.

- Dương Văn Khoa: “Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức ở nhà trường phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Việt Nam, 2014

III. Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo

a, Giáo trình (tham gia)

          - Nguyễn Đức Thìn (chủ biên): “Giáo trình môn Tư tưỏng Hồ Chí Minh”, Nxb ĐHSP, 2010

b, Sách chuyên khảo, tham khảo (tham gia)

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, Nxb Chính trị - Hành chính, năm 2010

                                                         Hà Nội, ngày… tháng  …năm 2015

                                                     Người khai kí tên

                                                       

                                                       Dương Văn Khoa