tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
các giảng viên

TS. Trần Thị Thanh Hương

1. Họ và tên: Trần Thanh Hương

2. Năm sinh: 26/10/1976

3. Quê quán: Quảng Phú, Thừa Thiên Huế

4. Chỗ ở hiện nay: Số 3, Tổ 38, Phường  Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ: 04.38338684, 0912787121

7. Email: thanhhuong111@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

      - Từ 1994- 1998. Tốt nghiệp Cử nhân Lịch sử, hệ chính quy, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSPHN

       - Từ 1999- 2001. Thạc sĩ Lịch sử, chuyên ngành LSVN cận hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSPHN

       - Từ 2007- 2011, Nghiên cứu sinh Lịch sử VN cận đại và hiện đại, Khoa Lịch sử, Trường ĐHSPHN

9. Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận học vị: 2012

10. Các công trình khoa học đã công bố:

- Trần Thanh Hương (2007), " Khởi nghĩa Yên Bái và sự chấm dứt phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản ở Việt Nam đầu 1930 "- Tạp chí Khoa học- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 2, Khoa học Xã hội, Trang 75- 79.

- Trần Thanh Hương (2008), " Tìm hiểu quá trình hình thành giai cấp tư sản Việt Nam "- Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam- Viện Sử học. Số 11+ 12 ( 391-392 ), Trang 93-97.

- Trần Thanh Hương (2008), " Bước đầu tìm hiểu hoạt động kinh doanh của tư sản Bắc Kỳ những thập niên đầu thế kỷ XX "- Đặc san Khoa học- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trang 124-130.

- Trần Thanh Hương (2010), " Khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) ", Tạp chí Lịch sử Quân sự- Viện Lịch sử Quân sự- Bộ Quốc phòng, Số 218, Trang 14-17.

 

- Trần Thanh Hương (2010), " Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ qua các giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930"- Tạp chí Khoa học- Bộ Giáo dục và Đào tạo- Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trang 160-166.

- Trần Thanh Hương (2010), " Tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ trong những thập niên đầu thế kỷ XX", Hội thảo Nghiên cứu sinh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

- Trần Thanh Hương (2010), " Hoạt động sản xuất và kinh doanh của tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ trong 30 năm đầu thế kỷ XX và tác động của nó đến kinh tế- xã hội Việt Nam". Đề tài cấp Trường, Mã số SPHN-09-424 NCS. Nghiệm thu tháng 6/2010. Kết quả xuất sắc

- Trần Thanh Hương, " Tư sản Việt Nam ở Bắc Kỳ trong ba thập niên đầu thế kỷ XX", Luận án tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Việt Nam cận đại và hiện đại