tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
các giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

1. Họ và tên:                        NGUYỄN THỊ THANH TÙNG

2. Năm sinh:                              16/07/1984

3. Quê quán:         Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

4. Chỗ ở hiện nay: Phòng 203, nhà N02, đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,  TP Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Giảng viên khoa LLCT – GDCD, Trường ĐHSP Hà Nội.

6. Điện thoại liên hệ: 0984.910.334

7. Email: thanhtungsphn@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- Từ 2002 đến 2006: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ngành SP Lịch sử, lớp Chất lượng cao.

- Từ 2006 đến 2008: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, học cao học Lịch sử.

- Năm 2009: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, học lớp Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Từ 2010 đến 2014: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,  học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận hiện đại.

9. Học vị:             Tiến sĩ          . Năm nhận học vị:          2015

10. Học hàm:    Giảng viên      . Năm nhận học hàm:      2009

11. Các công trình khoa học đã công bố:

11.1. Đề tài cấp trường

          Đã nghiệm thu 01 đề tài khoa học cấp trường năm 2012 với trách nhiệm là chủ nhiệm đề tài. Tên đề tài Vai trò của Đảng đối với giáo dục đại học ở miền Bắc (1954-1975) và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

11. 2. Các bài báo khoa học

    1. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2008), Về quan hệ giao thương khu vực và quốc tế của Đại Việt thế kỷ XVII- XVIII, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP, Hà Nội.

    2. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2012), Chính sách giao thương giữa « Đông Dương thuộc Pháp » và Nhật Bản từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945, Tạp chí khoa học, số 2/2012, Trường ĐHSP Hà Nội.

   3. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2011), Sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục đại học ở Miền Bắc giai đoạn 1965-1975, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm.

   4. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2012), Giao thương giữa « Đông Dương thuộc Pháp » với Trung Quốc giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSPHN lần thứ V, NXB Đại học Sư phạm.

    5. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2013), Chính sách thương mại giữa Đông Dương với Đông Bắc Á trong nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9/ 2013, Hà Nội.

    6. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2013), Quan hệ thương mại Đông Dương- Nhật Bản 1897-1929, Tạp chí Xưa và Nay, số 9/2013.

   7. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2013) (viết chung), Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn GDCD ở phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về giáo dục đạo đức- công dân trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

   8. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2014), Tác động của quan hệ thương mại Đông Dương- Đông Bắc Á tới xã hội Đông Dương nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (166)/2014.

    9. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2014), Sự chuyển biến trong quan hệ thương mại giữa Đông Dương và Nhật Bản trong thập niên 30 của thế kỷ XX, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 3, trang 116-121.

   10. Nguyễn Thị Thanh Tùng (Viết chung, 2014), Ứng đối của chính quyền Lê – Trịnh với hoạt động của người phương Tây ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6.

   11. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2014), Bản lĩnh chính trị, tư tưởng Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1930 – 1938 và ý nghĩa đối với việc giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên sư phạm, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6BC/2014.

   12. Nguyễn Thị Thanh Tùng (2015), Giao thương giữa Đông Dương với Trung Quốc giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 2.

 

 

Ký tên

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tùng