tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
các giảng viên

TS. Vũ Thị Mỹ Hạnh

1. Họ và tên: Vũ Thị Mỹ Hạnh.

2. Năm sinh: 02 – 9 – 1981.

3. Quê quán: Bình Lục – Hà Nam.

4. Chỗ ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ: 0988220116

7. Email: hanhhung291981@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- Năm 2000 – 2004: sinh viên khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí – Tuyên truyền.

- Năm 2006 – 2009: Học viên cao học chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN.

9. Học vị: Thạc sỹ            Năm nhận học vị: 2009

10. Các công trình khoa học đã công bố:

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học Chính trị hệ trung học chuyên nghiệp – trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Đề tài cấp trường, 2007.

- Nguyễn Thị Vân, Vũ Thị Mỹ Hạnh: Công, dung, ngôn, hạnh trong Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, 2010.

- Vũ Thị Mỹ Hạnh: Đảng bộ khoa giáo dục chính trị - Đại học Sư phạm Hà Nội – 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí giáo dục lý luận số 11/2012.

- Vũ Thị Mỹ Hạnh, Phan Thị Lệ Dung: Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ 35 năm khoa Giáo dục Chính trị - trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1976 - 2010), Đề tài cấp trường, công bố 2012.