tổ lịch sử ĐCSVN và TTHCM
các giảng viên

ThS. Phan Thị Lệ Dung

1. Họ và tên: Phan Thị Lệ Dung

2. Năm sinh: 11/05/1982

3. Quê quán: Sơn Diệm – Hương Sơn – Hà Tĩnh

4. Chỗ ở hiện nay: P113 – A7 – Tập Thể Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại: Giảng viên Tổ Lịch sử Đảng – TT Hồ Chí Minh

6. Điện thoại liên hệ: 0915322639 hoặc 0466557713

7. Email: phanthiledung@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- Từ 2000 – 2004: Sinh viên khoa Lịch sử  - Trường ĐHSPHN

- Từ 2004 – 2007: Sinh viên văn bằng 2, Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSPHN

- Từ 2005 – 2007: Học viên cao học Khoa Lịch sử - ĐHSPHN

- Từ 2011 – nay:  Nghiên cứu sinh Khoa Lịch sử - ĐHSPHN

9. Học vị: Thạc sỹ.            Năm nhận học vị: 2007.

10. Các công trình khoa học đã công bố:

11. Khen thưởng