tổ phương pháp dạy học
các giảng viên

ThS.GVC Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

1. Họ và tên:                    DƯƠNG THỊ THÚY NGA

2. Năm sinh:                              24 – 05 – 1970

3. Quê quán:                Việt Trì – Phú Thọ

4. Chỗ ở hiện nay:                Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Trưởng Bộ môn PPDH

6. Điện thoại liên hệ:              0912.177.041             

7. Email: duongthuynga70@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1988 – 1992: Khoa GDCT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 2004 – 2006: Học Thạc sỹ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 2009 – 2013: Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

9. Học vị:        Thạc sỹ   . Năm nhận học vị:         2006

10. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 6

2) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 7

3) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 8

4) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 9

5) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 10

6) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 11

7) Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 12

8) Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT

9) Thực hành phương pháp dạy học GDCD

II. Báo, tạp chí:

1) Vai trò của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nguồn nhân lực

2) Đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 10

3) Giáo dục pháp luật cho học sinh THPT qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn GDCD

4) Hướng dẫn phương pháp tự học môn GDCD cho học sinh THPT

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp Bộ: Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học GDCD ở THPT

2) Đề tài cấp Trường: Nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD THPT

3) Xây dựng bài giảng online môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh

12. Khen thưởng:

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (7 năm: Từ năm 1996 – 2003)

- Chiến sĩ thi đua cơ sở (2010 – 2012)

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh (1997 – 2004)

 

Ký tên

(đã ký)

Dương Thị Thúy Nga