tổ phương pháp dạy học
các giảng viên

PGS.TS. NGƯT. GVCC Nguyễn Như Hải

 

 

1. Họ và tên:                    NGUYỄN NHƯ HẢI

2. Năm sinh:                              1953

3. Quê quán:                Tiên Trượng – Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay:     Số nhà 31, Tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0913.542.590             

7. Email: nguyennhuhai.dhsp@yahoo.com.vn

8. Quá trình đào tạo:

- 1970 – 1972: Sinh viên Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội

- 1972 – 1975: Bộ đội

- 1975 – 1977: Cử nhân Khoa Vật lý

- 1978 – 1981: Cử nhân Khoa Lý luận Chính trị

- 1991 – 1997: Cử nhân Triết học, Tiến sĩ ngành Lôgic học

- 2009: Phó giáo sư ngành Tâm lý – Giáo dục học

9. Học vị:        Tiến sỹ   . Năm nhận học vị:          1997

10. Học hàm:    PGS      . Năm nhận học hàm:      2009

11. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Lịch sử Triết học, NXB Giáo dục, 1999

2) Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002

3) Triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006

4) Lôgic học đại cương, NXB Giáo dục, 2007

5) Triết học trong Khoa học Tự nhiên, NXB Giáo dục, 2009

6) Phương pháp dạy học GDCD, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010

7) Đôi mắt quê hương, Thơ, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010

8) Còn mầu với thời gian, Thơ, NXB Văn học Hà Nội, 2012

II. Báo, tạp chí:

23 bài báo đăng ở các tạp chí và kỷ yếu

III. Đề tài khoa học:

1) Đề tài cấp Bộ: Đổi mới phương pháp dạy học Triết học (Chủ nhiệm đề tài)

2) Đề tài cấp Bộ: Đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn khoa học Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng khối ngành Sư phạm (Tham gia)

3) Đề tài cấp Bộ: Đổi mới phương pháp dạy học Triết học cho cao học và nghiên cứu sinh khối không chuyên (Tham gia)

4) Đề tài cấp Bộ: Tương tác khoa học và vai trò của nó đối với sự tích hợp các khái niệm, các phương pháp khoa học và sự hình thành các khoa học mới

12. Khen thưởng:

- Huy chương kháng chiến hạng nhì

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

- 5 bằng khen và nhiều giấy khen

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Như Hải