tổ phương pháp dạy học
các giảng viên

ThS. Đào Thị Hà

 

1. Họ và tên:                    ĐÀO THỊ HÀ

2. Năm sinh:                              23 – 09 – 1983

3. Quê quán:                Phương Đình – Đan Phượng – Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay:                          Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Giảng viên

6. Điện thoại liên hệ:              0169.296.6099             

7. Email: matcan23983@yahoo.com

8. Quá trình đào tạo:

- 2003 – 2007: Sinh viên Khoa GDCT – Trường ĐHSP Hà Nội

- 2009 – 2013: Cao học ngành Lý luận & PDH GDCT – Khoa LLCT – Trường ĐHSP Hà Nội

9. Học vị:        Thạc sỹ   . Năm nhận học vị:         2010

10. Các công trình khoa học đã công bố:

1) Giáo trình: Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT

2) Sách tham khảo: Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn GDCD 6, 7, 8, 9, 11

 

Ký tên

(đã ký)

Đào Thị Hà