tổ phương pháp dạy học
các giảng viên

ThS. Lưu Thị Thu Hà

1. Họ và tên: Lưu Thị Thu Hà

2. Năm sinh: 01/12/1989

3. Quê quán: xã Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

4. Chỗ ở hiện nay: Phòng 205, nhà A7, Khu tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:

6. Điện thoại liên hệ: 01687.762.589

7. Email: hahuongthao90@gmail.com

8. Quá trình đào tạo

- 2007 – 2011: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Cử nhân

- 2011 – 2013: Khoa Lí luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Thạc sỹ chuyên ngành LL & PPGD Giáo dục chính trị.

- 2011 - 2013: Cử nhân tiếng anh, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

9. Học vị: Thạc sỹ. Năm nhận học vị: 2013

10. Các công trình khoa học đã công bố

- Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh_ Quyển 2, Sách tham khảo, ĐHSPHN, 2016

- Đề tài cấp trường: “Đổi mới kiểm tra đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay”, 2015