các thành viên
các thành viên

PGS. TS. Đào Đức Doãn - Trưởng khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

----- *** -----

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:                        ĐÀO ĐỨC DOÃN

2. Năm sinh:                              05/5/1962

3. Quê quán:         xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

4. Chỗ ở hiện nay: số nhà 37, ngõ 68/53/22 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa, Bí thư đảng ủy Khoa LLCT – GDCD, Đảng ủy viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Điện thoại liên hệ: 0913. 516. 499

7. Email: ddoan62@gmail.com

8. Quá trình đào tạo:

- 1979 – 1983: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – Cử nhân Ngữ Văn.

- 1985 – 1987: Trường Tuyên huấn Trung ương – Giảng viên Triết học.

- 1991 – 1993: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – Thạc sỹ KHXH & NV

- 2006 – 2010: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Tiến sỹ.

9. Học vị:              TS       . Năm nhận học vị:                 2010

10. Học hàm:      PGS      . Năm nhận học hàm:            2016

11. Giảng dạy: Từ 1983 đến nay, giảng dạy các học phần/chuyên đề đại học và sau đại học tại khoa Giáo dục chính trị (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và một số cơ sở đào tạo khác.

12. Kết quả cụ thể trong đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn 16 luận văn thạc sĩ bảo vệ đạt loại xuất sắc.

- Đang hướng dẫn 01 luận án tiến sĩ.

- Đã hướng dẫn khoảng 70 khóa luận tốt nghiệp và khoảng 70 đề tài sinh viên NCKH

- Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp cơ sở, đạt loại xuất sắc (là chủ nhiệm đề tài).

- Đang thực hiện 01 đề tài NCKH cấp Bộ (là chủ nhiệm đề tài).

- Đã thực hiện 03 đề tài NCKH cấp Bộ, đạt loại xuất sắc (là thành viên tham gia).

- Đã công bố 17 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia.

- Đã xuất bản 05 cuốn sách, trong đó: 01 sách chuyên khảo viết một mình, 02 sách giáo trình đồng tác giả; 02 sách tham khảo đồng tác giả.

-  Chủ trì dự thảo chương trình môn Giáo dục công dân trong Chương trình giáo dục phổ thông mới (theo Quyết định số 2514/QĐ-BGDĐT, ngày 16/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

- Tham gia biên soạn tài liệu, báo cáo tập huấn giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Chủ tịch các Hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT về sách giáo khoa môn Giáo dục công dân theo mô hình trường học mới.

- Trưởng ban xây dựng chương trình đào tạo giáo viên môn Giáo dục công dân của trường ĐHSP Hà Nội;.v.v..

 

13. Các công trình khoa học đã công bố:

I. Sách, giáo trình:

1) Tư tưởng Triết học về con người – Nxb Giáo dục – 1991 (Viết chung)

2) Nguyên Hồng, Cát bụi và ánh sáng – Nxb Văn học – 1991 (Viết chung)

3) Giáo trình tôn giáo học – Nxb Đại học sư phạm – 2005 (Viết chung)

4) Triết học – những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy – Nxb ĐHSP – 20…

II. Báo, tạp chí:

1) Tràng Giang, tạo vật và tâm tình, Báo Văn nghệ, số 10/1992.

2) Vấn đề phát triển và tiến bộ xã hội trong sách giáo khoa Triết học hiện nay,  Tạp chí Giáo dục lý luận, số 5/1990.

3) Con người cá nhân – nhân tố nội tại chi phối sự ra đời của tiểu thuyết tâm lý Việt Nam, Tạp chí Khoa học số 3/2006 – ĐHSPHN.

4) Tiểu thuyết tâm lý trong văn học Việt Nam từ 1930 – 1945, Tạp chí Khoa học số 2/2008 – ĐHSPHN.

5) Đối thoại và độc thoại trong tiểu thuyết “Bướm trắng” của Nhật Linh, Tạp chí Khoa học số 2/2011 – ĐHSPHN.

6) Phân kỳ lịch sử và phân chia loại hình tiểu thuyết tâm lý Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Tạp chí Giáo dục số 258 kỳ 2/2011.

7) Những vấn đề còn bất cập trong dạy học môn GDCD ở trường THPT, Tạp chí giáo dục, 2009

8) Nhân học - một bộ môn khoa học cần được quan tâm, Tạp chí hoạt động khoa học, 2008

9)Giáo dục đạo đức - công dân ở nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia của Bộ GD&ĐT về "Giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam", NXB Giáo dục Việt Nam, KHXH số 1206-2013/CXB/10-1227/GD

10) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân - Thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia của Bộ GD&ĐT về "Giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam", NXB Giáo dục Việt Nam, KHXH số 1206-2013/CXB/10-1227/GD

11) Đề xuất giải pháp đổi mới dạy học môn Giáo dục công dân trong trường phổ thông hiện nay, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, 2015

12) Giáo dục đạo đức công dân ở môn "Công dân với Tổ quốc" trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí giáo dục, 2015

13) Góp ý về chương trình Lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, 2014

14) Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong dạy học triết học, Tạp chí giáo dục, 2016

15) Cảm quan triết học - giá trị độc đáo cần chú ý trong phân tích và giảng dạy bài thơ Tràng Giang của Huy Cận, Kỷ yếu Hội thảo KH "Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam", 2016

16) Đề xuất khung nội dung giáo dục đạo đức - công dân ở môn Công dân với Tổ quốc trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Bộ GD&ĐT "Tích hợp giáo dục Lịch sử, Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục công dân ở môn học (bắt buộc) Công dân với Tổ quốc, 2015

17) Góp ý xây dựng chương trình môn Giáo dục đạo đức, giáo dục công dân ở nhà trường phỏ thông giai đoạn sau 2015, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Bộ GD&ĐT "Một số vấn đề chung về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015"

18) Giáo dục pháp luật trong chương trình GDCD ở nhà trường phổ thông hiện nay - thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Bộ GD&ĐT: "Tổng kết nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010 - 2012", 2013

III. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu

1) Những loại hình chủ yếu của tiểu thuyết tâm lý trong văn xuôi Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945 (Qua Tố Lâm, Bướm trắng, Lấy nhau vì tình, Sống mòn), Chủ nhiệm đề tài

2) Giáo dục thẩm mỹ trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông trung học hiện nay, Chủ nhiệm đề tài

3) Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên hiện nay, Tham gia

Ký tên

(đã ký)

Đào Đức Doãn2

Giáo dục thẩm mỹ

trong giảng dạy môn

Giáo dục công dân ở

trường phổ thông

trung học hiện nay

2

Giáo dục thẩm mỹ

trong giảng dạy môn

Giáo dục công dân ở

trường phổ thông

trung học hiện nay

Những vấn đề còn bất cập

trong dạy học môn Giáo

dục công dân ở trường

Trung học phổ thông