các thành viên
các thành viên

TS. Hoàng Thị Thuận

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:  Hoàng Thị Thuận               

2. Ngày sinh: 01/01/1986

3. Quê quán: Vũ lạc – Kiến xương – Thái Bình.

4. Chỗ ở hiện nay: SN 19/H2 – Ngõ 130 – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

5. Chức danh: Giảng viên

6. Đơn vị công tác: Bộ môn: Giáo dục Pháp luật - Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Điện thoại:         0989927867                    

8. Địa chỉ email: Thuantb01@gmail.com

9. Quá trình đào tạo

- 2004 – 2008: Khoa Giáo dục Chính trị - Đại học Sư phạm Hà Nội – Cử nhân.

- 2008 – 2011: Khoa Chính trị học – Đại học KHXH&NV – Thạc sỹ.

10. Học vị:            Thạc sỹ       . Năm nhận học vị:          2011

11. Các công trình khoa học đã công bố:

- Từ Đức và ảnh hưởng trong gia đình Việt Nam (tham gia)

- Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân ở Trường Trung học phổ thông (tham gia).

- Vai trò của trí thức trong thời đại mới – Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị.

Một số vấn đề về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, 2012

Mối quan hệ biện chứng giữa thực hành dân chủ với phát huy vai trò của trí thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí mặt trận, 2015

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ”,Tạp chí Giáo dục lý luận, 2015

Quan điểm của Đảng về thực hành dân chủ đối với trí thức trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Hợp tác và phát triển, 2015

Hồ Chí Minh với trí thức tôn giáo, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2016

12. Giảng dạy: Đạo đức học; Phương pháp tổ chức và thực hành giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, lối sống; Pháp luật học đại cương; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


 

Ký tên

(đã ký)

Hoàng Thị Thuận