các thành viên
các thành viên

ThS. Phạm Ngọc Trang

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên:                    PHẠM NGỌC TRANG

2. Năm sinh:                                    1990

3. Quê quán:                                  Hà Nội

4. Chỗ ở hiện nay:     

5. Chức vụ hiện tại:    Giảng viên

6. Đơn vị công tác: Bộ môn Giáo dục Pháp Luật, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Điện thoại liên hệ:                       

8. Email: trng90@gmail.com

9. Quá trình đào tạo:

- 2008 – 2012: Sinh viên Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2012 - 2015: Học thạc sỹ tại trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

- 2013 - 2015: Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội

10. Học vị:        Thạc sĩ   . Năm nhận học vị:          2015

11. Các công trình khoa học đã công bố:

- Bài nghiên cứu: “Ứng đối của chính quyền Lê – Trịnh với hoạt động của người phương Tây ở Đàng Ngoài thế kỷ XVII”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (171), 2014

12. Khen thưởng:

- Giải nhất cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 do Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm phát động (Đồng tác giả)

 

 

Ký tên

(đã ký)

Phạm Ngọc Trang