các thành viên
các thành viên

ThS. Nguyễn Thị Quang Đức

TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. Họ và tên:                NGUYỄN THỊ QUANG ĐỨC

2. Năm sinh:                              06/11/1990

3. Quê quán:                              Nghệ An

4. Chỗ ở hiện nay: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

5. Chức vụ hiện tại:                   Giảng viên

6. Đơn vị công tác: Bộ môn Giáo dục Pháp Luật, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân - Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Điện thoại liên hệ:              

8. Email: nguyenthiquangduc0611@gmail.com

9. Quá trình đào tạo:

- 2008 – 2012: sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội – Cử nhân Luật

- 2012 – 2014: học viên Trường Đại học Luật Hà Nội – Thạc sỹ Luật học

10. Học vị:            Thạc sỹ        . Năm nhận học vị:          2014

11. Các công trình khoa học đã công bố:

12. Khen thưởng:

          Giấy khen đạt giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tặng. (nhóm tác giả).

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Thị Quang Đức