Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn khoa đương nhiệm

TS. Tiêu Thị Mỹ Hồng - Chủ tịch Công đoàn