Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn khoa đương nhiệm

ThS. Trần Trung Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn