Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn khoa đương nhiệm

TS. Trần Thanh Hương - Ủy viên