Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn khoa đương nhiệm

ThS. Vũ Thị Thanh Nga - Ủy viên