Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn khoa đương nhiệm

TS. Ngô Thái Hà - Ủy viên