đảng ủy khoa
Đảng ủy khoa nhiệm kỳ 2015 - 2020

TS. Phạm Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy