đảng ủy khoa
Đảng ủy khoa nhiệm kỳ 2015 - 2020

TS Nguyễn Văn Phúc - Đảng ủy viên

1. Họ và tên:                    NGUYỄN VĂN PHÚC

2. Năm sinh:                              20 – 12 – 1954

3. Quê quán:                    Thọ Xuân – Thanh Hóa

4. Chỗ ở hiện nay:      Tập thể Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Chức vụ hiện tại:  Trưởng Bộ môn KTCT

6. Điện thoại liên hệ:              0972.220.682             

7. Email: phúcsphn@yahoo.com.vn

8. Quá trình đào tạo:

- 1981 – 1985: Khoa GDCT – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- 1993 – 1995: Học Cao học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 2003 – 2007: Nghiên cứu sinh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9. Học vị:        Tiến sỹ   . Năm nhận học vị:         2007

10. Các công trình khoa học đã công bố:

- Thị trường sức lao động trình độ cao, Luận án Tiến sỹ 2007

- Thị trường sức lao động trình độ cao, Tạp chí cộng sản

- 10 bài báo trong Bản tin từ xa Đại học Sư phạm Hà Nội

- Tham gia viết sách GDCD 6

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ

11. Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ Giáo dục năm 2007

- Huy chương danh dự đoàn

- Chiến sỹ thi đua liên tục trong 7 năm

 

Ký tên

(đã ký)

Nguyễn Văn Phúc