ban chủ nhiệm khoa
Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2012 - 2017

TS Phạm Việt Thắng - Phó Trưởng khoa