nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                            Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ BỘ MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Kính gửi:    Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn

1. BCN khoa LLCT – GDCD gửi các Bộ môn Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Kính đề nghị các Thầy (Cô) Trưởng Bộ môn căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa LLCT – GDCD triển khai hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ đề ra trong Thông báo số 1.

          2. Trong quá trình triển khai đề tài, đề nghị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên bổ sung tên đề tài (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu khoa học.  Việc thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2015.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Tư tưởng giải thoát trong triết học Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống tâm linh con người Việt Nam hiện nay

 

Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thị Hiền

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

2

Chữ Lễ trong tư tưởng đạo đức của Khổng Từ và ý nghĩa của nó đối với việc giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên ĐHSPHN hiện nay

Lù Thị Dung

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

3

Tư tưởng Nho giáo về gia đình và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hiền

62A

ThS Nguyễn Thị Nga

4

Tìm hiểu tín ngưỡng thờ mẫu trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

5

Giữ gìn và phát huy lễ hội Phủ Dầy trên quê hương Nam Định

Chu Thị Lai

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

6

Đổi mới phương pháp dạy môn GDCD phần: quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Bùi Thị Hảo

Trần Thị Hoà

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

7

Giáo dục nếp sống thanh lịch cho học sinh THPT thủ đô hiện nay qua khảo sát ở một số trường phổ thông

Nguyễn Thị Thảo My

64E

ThS. Mai Thị Tuyết

8

Hiệu quả sử dụng thời gian của sinh viên

Phạm Thị Thuỳ Linh

Trần Thị Hải Anh

64E

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

9

Chưa có tên đề tài

Phạm Quang Minh

Phạm Thị Linh

64E

ThS. Trần Trung Dũng

10

Tìm hiểu về nhu cầu phát triển kĩ năng mềm của sinh viên trường ĐHSPHN

Nguyễn Thị Thuý Nga

Đỗ Hương Quỳnh

64E

ThS. Nguyễn Thị Quang Đức

11

Chưa có tên đề tài

Trần Ngọc Phương

64E

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 

12

Văn hoá giao tiếp của sinh viên khoa LLCT- GDCD trường ĐHSPHN

Nguyễn Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Hà Phương

63B

ThS. Trần Trung Dũng

13

Ảnh hưởng của facebook đến lối sống của sinh viên trường ĐHSPHN

Trần Ánh Tuyết

Trần Kim Cương

62E

ThS. Trần Trung Dũng

14

Tìm hiểu và bảo tồn lễ hội đền Gióng ở Sóc Sơn, Hà Nội

Đinh Khánh Uyên

Lê Thị Phương Thảo

64E

TS. Lê Hoàng Nam

15

Những đóng góp của đồng bào công giáo Hoài Đức, Hà Nội trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Phạm Thu Trang

Đặng Thị Trinh

64E

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

16

Lồng ghép giáo dục pháp luật vào phần “Công dân với các vấn đề chính trị” môn GDCD lớp 11 trường THPT Dịch Vọng, Hà Nội

Giáp Thị Phương Hoa

Hoàng Thị Linh

64A

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

17

Sinh viên ĐHSPHN với việc thực hiện pháp luật

Phạm Thị Giang

Quách Thị Ngân

63E

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

18

Nhận thức của sinh viên trường ĐHSPHN về cộng đồng LBGT

Nguyễn Thanh Hoa

Nguyễn Thuý Ly

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

19

Ý thức trong việc bảo vệ môi trường cua sinh viên trường ĐHSPHN

Nguyễn Thị Khánh Hường

Nguyễn Thị Lan Anh

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

20

Vấn đề việc làm của sinh viên khoa LLCT – GDCD sau khi ra trường

Đào Thị Hoài

Hà Minh Thuỳ

63E

ThS Đoàn Thị Thoa

21

Giáo dục kĩ năng làm việc nhóm cho học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Đinh thông qua dạy học phần công dân với đạo đức chương trình GDCD lớp 10

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Hoàng Thị Hường

63E

ThS Bùi Xuân Anh

22

Kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường ĐHSPHN

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

63E

ThS Bùi Xuân Anh

23

Phép biện chứng duy vật thô sơ của phong thuỷ trong “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn

Lê Phương Thuý

63B

TS Lê Hoàng Nam

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                              TL. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                                         Trợ lý khoa học

 

 

                                                                                                                                                            TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Kính gửi:    Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn

1. BCN khoa LLCT – GDCD gửi các Bộ môn Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Kính đề nghị các Thầy (Cô) Trưởng Bộ môn căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa LLCT – GDCD triển khai hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ đề ra trong Thông báo số 1.

          2. Trong quá trình triển khai đề tài, đề nghị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên bổ sung tên đề tài (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu khoa học.  Việc thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2015.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Thuyết nhân quả trong Phật giáo và ảnh hưởng của nos tới đời sống nhân dân Việt Nam

Lưu Thị Phương

Nguyễn Ngọc Tân

62A

62D

PGS.TS Nguyễn Như Hải

2

Bồi dưỡng năng lực tư duy lôgic cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong dạy học môn Lôgic học hiện nay

Bùi Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Cương

62A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

3

Nguồn lực con người trong lực lượng sản xuất và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH hiện nay

Đỗ Thị Lanh

Trần Thị Nụ

62A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

4

Vận dụng phương pháp trực quan trong việc giảng dạy môn GDCD lớp 10

Ngô Thị Tâm

Đỗ Thị Tuyến

62A

ThS Dương Thị Thuý Nga

5

Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên trong trường THPT hiện nay

Nguyễn Hồng Nhung

Hoảng Thị Tuyển

62E

PGS.TS Nguyễn Như Hải

6

Vai trò của môn GDCD đối với việc giáo dục lối sống cho học sinh THPT ở nước ta

Đồng Thanh Loan

64A

PGS.TS Nguyễn Như Hải

7

Giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên ĐHSPHN

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

63B

ThS Dương Thị Thuý Nga

8

Giáo dục đạo đức qua dạy học môn GDCD trong trường THPT hiện nay – khảo sát tại trường THPT Đan Phượng

Đinh Thị Thuỳ

Nguyễn Thị Huyền Trang

63B

ThS Đào Thị Hà

9

Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực cho học sinh trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”

Nguyễn Thanh Bình

63A

ThS Đào Thị Hà

10

Vận dụng PP tình huống trong dạy học phần “Công dân với pháp luật”

Phạm Thuỳ Linh

Trọng Thị Huyền

63E

ThS Đào Thị Hà

11

Vận dụng phương pháp nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dạy học phần Công dân với đạo đức

Phạm Thị Thuỷ

Phùng Thị Xuân

63E

ThS Đào Thị Hà

12

Vận dụng phần mềm Prezi để thiết kế bài giảng trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”

Đào Thị Huyền

Hoàng Thị Ngân

63B

ThS Vũ Thị Thanh Nga

13

Vận dụng PP tình huống trong dạy học phần “Công dân với đạo đức”

Đào Thị Bình

63A

ThS Vũ Thị Thanh Nga

14

Giáo dục sức khoẻ sinh sản cho sinh viên Khoa LLCT – GDCD, trường ĐHSPHN

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguyễn Thị Hương

63A

ThS Vũ Thị Thanh Nga

15

Giáo dục giới tính cho học sinh trường THPT Ứng Hoà A- Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Năm

63A

ThS Dương Thị Thuý Nga

 

                                                                                                                             TL. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Trợ lý khoa học

 

 

                                                                                                                                    TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ BỘ MÔN: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Kính gửi:    Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn

1. BCN khoa LLCT – GDCD gửi các Bộ môn Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Kính đề nghị các Thầy (Cô) Trưởng Bộ môn căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa LLCT – GDCD triển khai hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ đề ra trong Thông báo số 1.

          2. Trong quá trình triển khai đề tài, đề nghị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên bổ sung tên đề tài (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu khoa học.  Việc thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2015.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Sức mạnh đám đông trong chính trị

Vũ Thị Thu Thuỷ

Nguyễn Khánh Linh

63E

TS Trần Thị Thu Huyền

 

 

2

Hiện tượng trẻ con bị nghiện công nghệ và biện pháp để thay đổi hành vi này của trẻ em

Lê Thị Hồng Nhung

Đinh Thị Mai Loan

64E

TS Trần Thị Thu Huyền

 

3

Đổi mới hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

Lê Thị Trang

Lê Thị Oanh

62C

TS Trần Thị Thu Huyền

 

4

Văn hoá đọc trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin của học sinh trường THPT Văn Quán

Nguyễn Quang Tiến

Đỗ Thị Ngọc

63E

ThS. Nguyễn Lệ Thu

5

Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc Mường ở thành phố Hoà Bình

Nguyễn Đức Duy

Vũ Thị Mỹ

62C

ThS. Nguyễn Lệ Thu

6

Ảnh hưởng của đạo Tin lành (đạo Vàng chứ) đến đời sống đồng bào dân tộc HMông ở tỉnh Điện Biên

Trần Thị Nga

Vàng Thị Mua

62A

TS Nguyễn Văn Long

7

Tư tưởng Pháp trị của Hàn Phi Tử và ảnh hưởng của nó trong việc giáo dục pháp luật cho sinh viên trường ĐHSPHN

Cấn Thị Loan Phượng

Trần Thị Mận

62A

TS Nguyễn Văn Long

8

Vận dụng tư tưởng chính trị của Hàn Phi Tử vào việc nâng cao ý thức thực hiện pháp luật cho học sinh THPT

Dương Thị Thảo

Vũ Thị Hoa

62C

TS Nguyễn Văn Long

9

Hậu quả của việc sống thử đối với nữ sinh các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

Dương Thị Kim Dung

Đỗ Thị Hiếu

62C

ThS Nguyễn Lệ Thu

10

Kế thừa và vận dụng triết học tu thân của Nho giáo trong quá trình tu dưỡng và phấn đấu của thanh niên hiện nay

Nguyễn Thị Giang

Đặng Xuân Phương

62C

PGS.TS Phạm Văn Hùng

11

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hoá tinh thần của thanh niên Hà Nội hiện nay

Trần Thị Kim Oanh

Đinh Thị Nhung

62C

PGS.TS Phạm Văn Hùng

 

                                                                                                                                  TL. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Trợ lý khoa học

 

 

 

                                                                                                                                   TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ BỘ MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Kính gửi:    Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn

1. BCN khoa LLCT – GDCD gửi các Bộ môn Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Kính đề nghị các Thầy (Cô) Trưởng Bộ môn căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa LLCT – GDCD triển khai hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ đề ra trong Thông báo số 1.

          2. Trong quá trình triển khai đề tài, đề nghị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên bổ sung tên đề tài (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu khoa học.  Việc thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2015.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Đầu tư gián tiếp tại tỉnh Phú Thọ từ 2000 đến nay

Lê Thanh Thuỷ

Nguyễn Thị Xuân

62B

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

2

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh THPT

Nguyễn Thị Tình

62E

ThS Bùi Thị Thảo

3

Vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2015

Ngô Thị Oanh

Đoàn Thị Duyên

62E

ThS Bùi Thị Thảo

4

Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam sau khi gia nhập TTP

Nguyễn Thị Huệ

Vũ Thị Quỳnh

63A

63B

ThS Hoàng Thị Thinh

5

Phát triển kinh tế biển ở Nam Định

Vũ Minh Tâm

63B

ThS Hoàng Thị Thinh

6

Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam khi hội nhập cộng đồng kinh tế Asean

Trần Ngọc Viên

64B

ThS Nguyễn Thị Mai

7

Hành vi tham gia giao thông của sinh viên Trường ĐHSPHN: Thực trạng và giải pháp

Đào Thị Mỹ Hoa

Bùi Thị Ngọ

62E

TS Ngô Thái Hà

8

Thực trạng sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên đại học khu vực Hà Nội hiện nay (Khảo sát tại ĐHSPHN, ĐH phương Đông, ĐH Thuỷ Lợi)

Dương Thị Thuỳ Dung

Nguyễn Thu Hường

62E

ThS Bùi Thị Nhung

9

Vai trò của các công ty nước ngoài đối với phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Việt Anh

62B

PGS.TS Trần Mai Phương

10

Xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Trịnh Xuân Thành

62B

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

11

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường: Thực trạng và giải pháp

Lò Thị Huynh

Vũ Phương Thảo

62B

ThS Nguyễn Thị Mai

12

Cơ cấu dân số và thực trạng lao động của huyện Bảo Thắng, Lào Cai

Nguyễn Thị Huyền Trang

Ngô Thị Thuỷ

62B

TS Nguyễn Văn Phúc

13

Tình trạng thất nghiệp và vấn đề việc làm của sinh viên trường ĐHSPHN

Lê Thị Yến

Hoàng Thị Phương

62B

TS Nguyễn Văn Phúc

14

Sinh viên với việc tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hạnh

63E

ThS Nguyễn Gia Thiện

15

Vấn đề thế hệ trẻ lười biếng đang dần hình thành ở Việt Nam

Đặng Thị Hà Giang

63E

ThS Nguyễn Gia Thiện

16

Kĩ năng đứng lớp của sinh viên khoa LLCT – GDCD

Thào Lình Quang

63E

PGS.TS Trần Mai Phương

17

Tiếp xúc- giao lưu văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay

Nguyễn Thị Kim Chi

Đỗ Thuỳ Dung

63E

PGS.TS Trần Mai Phương

18

Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế nghiệ game online của học sinh trưởng THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình hiện nay

Phạm Thị Thuỷ

Phạm Thị Hoa

63E

PGS.TS Đào Thị Ngọc Minh

19

Thực trạng tội giết người ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Vân Anh

63E

ThS Bùi Thị Nhung

 

20

Ảnh hưởng của facebook đến lối sống của học sinh THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình

Đinh Thị Ngọc Ánh

Lê Thuý Quỳnh

63E

TS Ngô Thái Hà

21

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên quê hương đất Tổ

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thảo

63E

TS Ngô Thái Hà

22

Công tác giáo dục và quản lý giáo dục đối với bộ môn GDCD trong các trường THPT huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Nguyễn Thị Thu

Vũ Thanh Hoa

63E

TS Nguyễn Văn Phúc

                                                                                                                                  TL. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Trợ lý khoa học

 

 

 

                                                                                                                                    TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

TỔ BỘ MÔN: LỊCH SỬ ĐẢNG – TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:    Các Thầy Cô Trưởng Bộ môn

1. BCN khoa LLCT – GDCD gửi các Bộ môn Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2016. Kính đề nghị các Thầy (Cô) Trưởng Bộ môn căn cứ vào Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa LLCT – GDCD triển khai hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học theo đúng tiến độ đề ra trong Thông báo số 1.

          2. Trong quá trình triển khai đề tài, đề nghị giáo viên hướng dẫn yêu cầu sinh viên bổ sung tên đề tài (nếu chưa có) hoặc điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu khoa học.  Việc thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2015.

STT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Quân và dân Bắc Kạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945-1954

Phượng Thị Đào

Ma Thị Mười

62A

TS Nguyễn Đức Thìn

2

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trường ĐHSPHN hiện nay

Phạm Thị Tuyết

Nguyễn Thị Yến

62E

ThS Phan Thị Lệ Dung

3

Hoạt động của Đoàn thanh niên tại các nhà văn hoá nông thôn hiện nay

Lưu Thị Ngọc

Phạm Bảo Ngọc

62E

ThS Phan Thị Lệ Dung

4

Thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập cộng đồng 10 năm qua ở thị trấn Nam Sách, Hải Dương

Vương Thị Thu Hà

64A

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

5

Bước đầu suy nghĩ về tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hoài Phương

64B

TS Dương Văn Khoa

6

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc

Đoàn Thị Hoa

63A

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

7

Nét đặc sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Cơ Tu

Nguyễn Thị Hương Lan

63A

TS Dương Văn Khoa

8

Dân ca Song hao của người Nùng ở huyện Lục Ngạn

Chu Thị Vân Anh

Ngô Thảo Trang

62D

62B

ThS Vũ Thị Mỹ Hạnh

9

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và việc vận dụng vào giáo dục lối sống cho học sinh ở trường THPT ở Hà Nội hiện nay

Vũ Thị Ninh

Lều Thị Thanh Xuân

 

62D

TS Dương Văn Khoa

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức và việc vận dụng trong giáo dục đạo đức học sinh THPT Nam Trực, Nam Định

Nguyễn Thị Mến

62D

TS Nguyễn Đức Thìn

11

Sử dụng những câu chuyện về Bác Hồ trong dạy học chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng

Nguyễn Thị Cương

Phạm Thị Hường

 

62A

62D

 

ThS Phan Thị Lệ Dung

12

Quan điểm đổi mới về kinh tế của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và vận dung của Đảng giai đoạn 1986-2015

Bùi Thị Thanh

Nguyễn Thị Vân

62D

TS Nguyễn Đức Thìn

13

Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh cho sinh viên năm 4 khoa LLCT - GDCD

Nguyễn Thị Hường

Phạm Thị Anh Đào

62D

TS Trần Thanh Hương

14

Xây dựng đội ngũ trí thức trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay

Đào Khánh Linh

Nguyễn Phương Thuý

62D

TS Trần Thanh Hương

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ giai đoạn 1945-1954

Nguyễn Thị Phượng

62D

TS Trần Thanh Hương

16

Sử dụng phương pháp kể chuyện về Bác Hồ trong dạy học tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường đại học, cao đẳng

Lều Thị Hoài Thu

Lưu Thị Quỳnh

62D

TS Trần Thanh Hương

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  TL. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                        Trợ lý khoa học

 

 

 

                                                                                                                                    TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Publish: 11/3/2015 - Views: 1192 - Lastest update: 11/3/2015 3:37:08 PM
Related