nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO SỐ 1 (Về việc đăng ký và quy cách trình bày báo cáo khoa học của sinh viên năm học 2016-2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

-------o0o-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc đăng ký và quy cách trình bày báo cáo khoa học

của sinh viên năm học 2016-2017

Kính gửi:  

          - Các Tổ Bộ môn khoa LLCT – GDCD;

          - Liên Chi đoàn- Hội sinh viên khoa LLCT – GDCD;

          - Chi đoàn Cán bộ, Chi đoàn K63, K64, K65 ngành GDCT, ngành GDCD khoa khoa LLCT – GDCD

          Để triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 – 2017, Ban Chủ nhiệm khoa thông thông báo một số nội dung sau:

1. Đăng ký đề tài nghiên cứu

          - Lớp trưởng các lớp tổ chức cho sinh viên tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu theo Quy định của Khoa LLCT – GDCD về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

          - Sinh viên đăng ký nghiên cứu theo nhóm thì mỗi nhóm không quá 02 sinh viên (điểm TBC học tập tính đến thời điểm đăng ký phải đạt từ 2.6 trở lên).

          - Mỗi lớp lập 02 danh sách đăng ký gồm:

          + 01 danh sách sinh viên đã được giảng viên đồng ý hướng dẫn nghiên cứu (có kèm theo giấy xác nhận của giảng viên);

          + 01 danh sách sinh viên có nguyện vọng NCKH nhưng chưa tìm được giảng viên hướng dẫn.

          - Danh sách đăng ký NCKH của các lớp sẽ gửi về cho TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, Trợ lý khoa học Khoa LLCT – GDCD vào ngày 9h00 Thứ Hai 24/10/2016 (01 bản cứng và 01 bản mềm gửi vào Email: khoahocllct@gmail.com)

2. Kế hoạch triển khai cụ thể

2.1. Tổ chức duyệt đề tài

          - Từ  24/10/2016 đến 30/10/2016, trên cơ sở đăng ký của sinh viên và sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn, Khoa triển khai giao đề tài và sinh viên đăng ký về các Bộ môn để xét duyệt đề tài. Đối với các sinh viên chưa có GVHD Bộ môn sẽ phân công.

          - Từ ngày 01/11/2016 đến 05/11/2016, Khoa chốt danh mục các đề tài, GVHD và thông báo cho sinh viên.

          Ghi chú: Trong quá trình triển khai đề tài, nếu có sự thay đổi tên đề tài, sinh viên cần làm đơn thay đổi tên đề tài có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và gửi lại cho trợ lý NCKH trước ngày 30/11/2016.

2.2. Tổ chức triển khai đề tài (từ tháng 11/2016 đến hết tháng 2/2017)

          - Sau khi chốt danh sách, đề nghị các sinh viên đăng kí nghiên cứu khoa học liên hệ với cán bộ hướng dẫn để triển khai đề tài theo Quy định của Khoa LLCT – GDCD về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

          - Giáo viên hướng dẫn sinh viên trình bày báo cáo theo đúng quy định về hình thức của một báo cáo khoa học dành cho sinh viên (bao gồm cả báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt)

2.3. Tổ chức chấm (dự kiến)

          - Từ 1/3 đến 5/3/2017 sinh viên nộp báo cáo (01 bản toàn văn + 01 bản tóm tắt; bản mềm bao gồm cả thông tin cá nhân gửi vào email: khoahocllct@gmail.com)

          - Từ 10/3/2017 đến 31/3/2017 Khoa tổ chức chấm các đề tài, ghép phách, lên điểm.

          - Từ 15/4/2017 đến 20/4/2017 Thông báo kết quả, lựa chọn báo cáo trình bày tại Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa.

2.3. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa (dự kiến)

          Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa dự kiến tổ chức trong thời gian từ 30/4/2017 đến 5/5/2017.

                                                                                 

T/M Ban Chủ nhiệm Khoa                                      Trợ lý khoa học

 

 

 

                                                                         

TS. Đào Đức Doãn (đã ký)                              TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu số 1:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

-------o0o-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

                                                                      Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2016

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NCKH

 

Họ và tên sinh viên (hoặc nhóm sinh viên) làm đề tài:

Lớp:

Đề tài đăng ký:

Hướng nghiên cứu:

Họ và tên giảng viên hướng dẫn (trong trường hợp chưa có GVHD thì để trống):

Học hàm, học vị:

Bộ môn:                                                       

 

                                                                               

                                                                                     

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên đăng kí


Mẫu số 2:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

-------o0o-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

                                                                      Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2016

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI NCKH

CHI ĐOÀN…….

 

 

STT

HỌ TÊN

LỚP

TÊN ĐỀ TÀI

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

GVHD

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

                                                          Lớp trưởng (kí và ghi đầy đủ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 3:

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

2. Hình thức của báo cáo tổng kết đề tài:

2.1. Khổ giấy A4 (210 x 297 mm);

2.2. Số trang: từ 30 đến 50 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm.

3. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

3.1. Trang bìa ngoài (Mẫu 02); (Đóng quyển cùng với Báo cáo toàn văn, Tài liệu tham khảo và Phụ lục)

3.2. Trang bìa phụ (Mẫu 03); (Để rời, không đóng quyển cùng với Báo cáo)

3.3. Mục lục; 

3.4. Danh mục bảng biểu;

3.5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);

3.6. Mở đầu: Lý do chọn đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu;

3.7. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này;

3.8. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu;

3.9. Tài liệu tham khảo (Có hướng dẫn riêng kèm theo)

3.10. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn để rời, không đóng quyển chung với Báo cáo

4. Quy định về Báo cáo tóm tắt:

Báo cáo tóm tắt trình bày dưới hình thức một bài báo khoa học, cụ thể : Độ dài từ 6-10 trang với bố cục: Tên đề tài, tác giả (email, điện thoại, địa chỉ), tóm tắt, từ khóa, mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo; trình bày trên khổ giấy A4, font: Times New Roman; cỡ chữ 13; dãn dòng: 1,3; lề trái: 3,0; lề phải: 2,0; trên: 2,2; dưới 2,5.

 

Publish: 10/17/2016 - Views: 1428 - Lastest update: 10/17/2016 9:51:14 AM
Related