nghiên cứu khoa học
nghiên cứu khoa học

Thông báo số 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LLCT – GDCD

-------o0o-------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

Hà Nội, ngày 22 tháng  3 năm 2019

 

THÔNG BÁO SỐ 3

Về thời gian nộp báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên

 khoa LLCT- GDCD năm học 2018 - 2019

Kính gửi:   Các đ/c Trưởng bộ môn

                 Giáo viên hướng dẫn

 

          Để triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019 đạt kết quả tốt, Khoa điều chỉnh lại về thời gian nộp và chấm báo cáo SVNCKH như sau:

Thời gian nộp báo cáo: từ 8h đến 12h thứ 6, ngày 5/4/2019 (phòng họp khoa, tầng 2, A4)

Thời gian chấm báo cáo: 9-11/4/2019

Dự kiến tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa: 17/4/2019

Yêu cầu: mỗi sinh viên nộp 01 báo cáo toàn văn (có nhận xét của giáo viên hướng dẫn), 01 tóm tắt; bản mềm báo cáo toàn văn và tóm tắt gửi vào địa chỉ mail: svnckh.llct2019@gmail.com.

Quy cách trình bày (xem trên: http://fpe.hnue.edu.vn).

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                       Phó trưởng khoa

                                                                              (đã kí)

 

                                                                          Tiêu Thị Mỹ Hồng

Publish: 3/28/2019 - Views: 80 - Lastest update: 3/28/2019 9:34:16 AM
Related