tin tức - sự kiện
sự kiện

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Số:/GM-ĐHSPHN

*********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*********

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016


 

GIẤY MỜI

THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 “Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị

ở các trường đại học hiện nay

 

Kính gửi: ……...………………………………………………………......

……………………………………………………………………………..

 

Ban tổ chức hội thảo khoa học trân trọng kính mời: ………………….. (là tác giả có bài được đăng trong Kỷ yếu hội thảo) tới tham dự hội thảo.

Thời gian: 8h00’ ngày 12 tháng 11 năm 2016 (Thứ bảy)

Địa điểm: Hội trường K1, nhà K, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

                136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh phí ăn, ở và đi lại do đại biểu tham dự chi trả.

Quý đại biểu đăng ký tham dự hội thảo xin liên hệ với TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng trước ngày 12 tháng 11 năm 2016 (điện thoại: 0984910334; email: thanhtungsphn@gmail.com)

Rất mong được đón tiếp Quý đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu HCTH, KHCN

Hiệu trưởng

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Minh

Publish: 11/10/2016 - Views: 1060 - Lastest update: 11/10/2016 12:18:24 AM
Related