tin tức - sự kiện
thời khóa biểu - lịch thi

LỊCH THI HỌC KÌ I - 2015-2016 K62 ,K63

LỊCH THI HỌC KÌ I - 2015-2016 K62 ,K63
Thời gian có mặt K62- CB Triết ( 1 phòng) K62 - CB KT (1 phòng) K62 - CB CNXH (1 phòng) K62 - CB LSĐ (1 phòng) K62 - GDCD (2 phòng) K63 - GDCT (4 phòng) K63 - GDCD (2 phòng)
07h45- 30/11 Tác phẩm kinh điển Triết học Tác phẩm KĐ Kinh tế CTH Tác phẩm kinh điển CNXHKH 1 Tác phẩm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành viên
09h15 -30/11 Văn hóa học Văn hóa học
07h45- 2/12 Triết học trong các KHTN Kinh tế học vĩ mô Tác phẩm kinh điển CNXHKH 2 Tác phẩm của Hồ Chí Minh Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, lối sống
09h15 -2/12 Gia đình học và giáo dục gia đình Gia đình học và giáo dục gia đình
07h45- 4/12 Triết học trong các Khoa học xã hội và nhân văn Chuyên đề kinh tế chính trị học Chuyên đề CNXHKH 1 Tác phẩm của các lãnh tụ Đảng cộng sản Việt Nam Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục môi trường
09h15 -4/12 Kinh tế học dân số Phát triển học
07h45- 7/12 Lịch sử phép biện chứng Kinh tế học quốc tế Chuyên đề CNXHKH 2 Chuyên đề LSĐCSVN 1 Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục pháp luật
09h15 -7/12 Hiến pháp và định chế chính trị (60') Định hướng giá trị và giáo dục định hướng giá trị
07h45- 9/12 Logic học biện chứng Kinh tế học công cộng Chuyên đề CNXHKH 3 Chuyên đề LSĐCSVN 2 Tiếng Anh chuyên ngành
9h15 -9/12 Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
7h45- 11/12 Triết học về môi trường và con người Kinh tế học phát triển Chuyên đề CNXHKH 4 Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế
9h15 -11/12 Tác phẩm kinh điển của Mác, Ăgghen, Lênin Dân số học và giáo dục dân số
7h45- 14/12 Chuyên đề Triết học 1 Thống kê kinh tế Chuyên đề CNXHKH 5 Chuyên đề TT Hồ Chí Minh 1 Văn hóa và phát triển
9h15 -14/12 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tâm lý học nhân cách
7h45- 16/12 Chuyên đề Triết học 2 Kinh tế học vi mô Chuyên đề CNXHKH 6 Chuyên đề TT Hồ Chí Minh 2
9h15 -16/12 Chính trị học Giáo dục pháp luật 2
9h15- 18/12 Phương pháp giảng dạy triết học Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị hoc Phương pháp giảng dạy CNXHKH Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh Những vấn đề của xã hội đương đại
KT. TRƯỞNG KHOA
P. TRƯỞNG KHOA
TS. PHẠM VIỆT THẮNG
Publish: 12/11/2015 - Views: 1336 - Lastest update: 3/18/2016 2:02:19 PM
Related