Tổ giáo dục pháp luật
Giới thiệu tổ

BỘ MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ môn Giáo dục pháp luật là một tổ bộ môn mới được thành lập trên cơ sở tiền thân là nhóm cán bộ, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu về mảng pháp luật của tổ bộ môn Giáo dục công dân. Tháng 1/2016, Bộ môn Giáo dục Pháp luật chính thức được thành lập để phục vụ công tác giảng dạy pháp luật cho khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân và hướng tới giảng dạy môn Pháp luật đại cương trong toàn trường theo Chỉ thị số 32-CT/TW.

- Các thành viên của tổ: tổng số có 05 cán bộ. Trong đó: 01 TS, 04 Ths (02 đang làm NCS).

2. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

2.1. Giảng dạy

2.1.1. Bộ môn đã đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

- Môn Pháp luật học cho sinh viên ngành GDCT, GDCD

- Môn Giáo dục pháp luật 1,2 cho sinh viên ngành GDCD

- Môn Phương pháp tổ chức, thực hành giáo dục pháp luật cho sinh viên ngành GDCD.

- Môn Giáo dục pháp luật và phương pháp giáo dục pháp luật cho học sinh THPT cho sinh viên ngành GDCD.

- Giảng dạy Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên ngành GDCD.

2.1.2. Bộ môn còn tham gia một số hoạt động đào tạo khác như:

- Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng Giáo dục pháp luật cho giáo viên dạy GDCD tại các địa phương.

- Tham gia giảng dạy Hệ liên thông của khoa và hệ tại chức, từ xa của trường.

- Tham gia hướng dẫn luận án tiến sĩ, luận văn cao học, khoá luận tốt nghiệp của chính quy, nghiên cứu khoa học của sinh viên…

+ Hướng dẫn KLTN: khoảng 87 sinh viên

+ Hướng dẫn luận văn:16 sinh viên

+ Hướng dẫn luận án: đang hướng dẫn 1 luận án

+ Hướng dẫn sinh viên NCKH: khoảng 85 đề tài

2.2. Nghiên cứu khoa học

2.2.1. Hướng nghiên cứu:

- Các chuyên đề Giáo dục pháp luật cho sinh viên và giáo viên THPT

- Nghiên cứu nội dung, xây dựng chương trình giảng dạy pháp luật cho học sinh THPT theo hướng đổi mới

2.2.2. Các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản của Bộ môn:

Các thành viên trong bộ môn đã tích cực chủ nhiệm, tham gia đề tài cấp Bộ, cấp Trường, tham gia hội nghị, hội thảo các cấp và viết báo, viết sách. Cụ thể:

          - Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: 01 đề tài

          - Tham gia đề tài cấp Bộ: 04 đề tài

          - Chủ nhiệm đề tài cấp trường: 04 đề tài

          - Bài viết trên các tạp chí, hội thảo khoa học các cấp: 30 bài

          - Sách đã xuất bản: 05 cuốn sách

3. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

          - Bộ môn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Khoa và của trường. Tổ bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Các thành viên trong tổ đạt lao động tiến tiến, giỏi việc nước, đảm việc nhà hàng năm.

- Chi bộ xếp loại: Chi bộ trong sạch vững mạnh 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 1 đ/c là đảng ủy viên Đảng bộ khoa.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

          - Hoàn thiện chương trình để Giáo dục pháp luật cho sinh viên toàn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;

          - Đẩy mạnh nghiên cứu những phương pháp giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông;

          - Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng, hoàn thiện chương trình Giáo dục pháp luật ở Trường phổ thông;

          - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên;

          - Hướng tới thành lập câu lạc bộ pháp lý hoặc trung tâm tư vấn pháp lý trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội.