đảng ủy khoa các thời kỳ
lãnh đạo khoa
bí thư đảng ủy qua các thời kỳ