đảng ủy khoa các thời kỳ
Lãnh đạo khoa
phó bí thư đảng ủy qua các thời kỳ